Pribudli kanalizačné vpuste18. 7. 2014 08:33

Po prívalových alebo dlhotrvajúcich dažďoch zaznamenávame v niektorých lokalitách mesta zvýšený počet podnetov týkajúcich sa stojatej vody na cestných komunikáciách a chodníkoch. Jedným z riešení ako dôsledne odvádzať vodu z povrchu miestnych komunikácií je budovanie ďalších kanalizačných vpustí. V tomto období pribudli na dvoch miestach.

Na základe podnetov, ktoré boli zasielané samospráve od obyvateľov a výboru volebného obvodu č. III, sa mesto Prievidza rozhodlo vybudovať na Ul. J. Bendíka dve nové uličné vpuste. Na mieste bola pred samotnými prácami vykonaná obhliadka so zástupcom Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s. a zástupcom mestskej spoločnosti Správa majetku mesta Prievidza (SMMP).

Jedna z uličných vpustí bola vyhotovená na križovatke s Ulicou I. Krasku a druhá uličná vpusť bola umiestnená na konci Ul. J. Bendíka pri stojisku kontajnerov. V oboch lokalitách sme zaznamenávali sťažnosti zo strany verejnosti na stojatú vodu. Zrealizované práce obsahovali osadenie nových uličných vpustí napojených v mieste kontrolných šácht so spätnou úpravou komunikácie.

Mesto do budúcnosti plánuje vybudovať chýbajúce uličné vpuste aj v iných kritických lokalitách, napr. na Ul. Š. Králika.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri