Prevádzka škôl v meste Prievidza od 8. marca3. 3. 2021 15:32

Informácie o prevádzke základných a materských škôl od pondelka 8. marca 2021.

V súlade s rozhodnutím ministra školstva upravuje mesto Prievidza prevádzku škôl a školských zariadení  s platnosťou od 08.03.2021 do 21.03.2021 nasledovne:

Materské školy:
výchovno – vzdelávací proces prebieha prezenčne, deti z MŠ Ul. M. Mišíka pokračujú v dochádzke do určených MŠ, prevádzka MŠ je prednostne určená pre deti rodičov, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce.

Základné školy:
1. stupeň ZŠ  a školské kluby detí - výchovno – vzdelávací proces prebieha prezenčne, prezenčné vyučovanie je prednostne určené pre deti rodičov, ktorí majú nevyhnutný prezenčný výkon práce,
2. stupeň ZŠ -  výchovno – vzdelávací proces prebieha dištančne.

Školské jedálne: zabezpečujú stravovanie detí, žiakov a zamestnancov MŠ a ZŠ.

ZUŠ L. Stančeka:
deti vo veku žiakov 1. stupňa ZŠ navštevujúce individuálne vyučovanie – okrem spevu a hry na dychové nástroje – sa vzdelávajú prezenčne.

CVČ Ul. K. Novackého:
výchovno – vzdelávací proces sa neobnovuje.

Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu a športu

Rozhodnutie mesta Prievidza

Podmienkou účasti detí a žiakov prezenčnej formy vyučovania je splnenie výnimiek zákazu vychádzania podľa Uznesenia Vlády SR č. 123/2021 - zjednodušene povedané absolvovať negatívny test na COVID 19 jedného zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka, alebo žiaka samotného nie starší ako 7 dní, alebo mať doklad o prekonaní ochorenia COVID-19 nie starší ako tri mesiace, prípadne byť zaočkovaný proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny, ak a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní. Toto neplatí, ak zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19, podľa uznesenia vlády.

Uznesenie Vlády SR č. 123/2021


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri