Prevádzka škôl a školských zariadení po 15. júni 202017. 6. 2020 14:19

Po uvoľňovaní reštriktívnych opatrení v súvislosti s pandémiou COVID-19 aj mesto Prievidza pristupuje k ďalším krokom k zmierneniu obmedzení a obnoveniu prevádzky škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v plnom možnom rozsahu.

Od 15. júna 2020 je zrušený limit počtu detí a žiakov v triedach materských aj základných škôl, čo znamená, že môže dochádzať k zmiešavaniu detí v rámci tried či skupín. Dochádzka detí aj žiakov do školy zostáva aj naďalej dobrovoľná. Naďalej je zabezpečené vykonávanie tzv. ranného  filtra v materských školách. Ranné meranie teplôt je odporúčané. Nie je potrebné ranné organizovanie rodičov pred školou či pri vstupe do budovy školy.

Od tohto termínu dochádza aj k úplnému obnoveniu záujmového vzdelávania detí , takže vyučovanie vo všetkých odboroch Základnej umeleckej školy L. Stančeka už prebieha  a rovnako aj krúžková činnosť v Centre voľného času na Ulici K. Novackého.
Vedenie ZUŠ L. Stančeka zároveň srdečne pozýva všetky deti a ich rodičov na talentové skúšky na školský rok 2020/2021, ktoré sa budú konať v dvoch termínoch a to:  22.– 24. júna 2020 od 13.00h do 17.00h a tiež  2. septembra 2020 v čase od 9.00h. do 14.00 h, ale aj 3.– 4. septembra 2020 v čase od 13.00h do 17.00 h.

Bližšie informácie a elektronickú prihlášku na umelecké vzdelávanie v ZUŠ rodičia nájdu na webovej stránke školy https://zuslstancekaprievidza.estranky.sk/ .
Dňa 17.júna 2020 od 16.00 h do 18.00 h sa uskutoční zápis detí na letnú činnosť v CVČ – podrobnejšie informácie nájdu rodičia na webovej stránke CVČ https://www.cvcpd.sk/ .
V poslednej fáze uvoľňovania opatrení, t.j. od 22.6.2020 nastúpia do škôl aj žiaci 6. – 9. ročníka ZŠ. Nástup týchto žiakov do škôl je tiež dobrovoľný a pri ich nástupe do školy je potrebné riadiť sa pokynmi kmeňovej ZŠ.

Prevádzka materských škôl mesta Prievidza počas mesiacov júl a august 2020 je pripravená a každá materská škola zisťuje záujem zákonných zástupcov o pobyt dieťaťa v zariadení. apriek uvoľneniu opatrení je však aj naďalej vo všetkých školách a školských zariadeniach potrebné dodržiavať  hygienicko–epidemiologické opatrenia stanovené ÚVZ SR a deti, žiaci ako aj rodičia či zákonní zástupcovia detí sú povinní rešpektovať pokyny zamestnancov jednotlivých škôl a školských zariadení.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri