Prepravná služba v roku 201517. 5. 2016 15:08

Mesto Prievidza v roku 2015 zabezpečovalo 184 obyvateľom mesta prepravu  sociálnym taxíkom. Obyvatelia mesta využívali prepravnú službu na návštevy zdravotníckych zariadení a ďalšie sociálne aktivity.

Celkovo bolo počas roka 2015 vykonaných 2012 jázd. Úhrada za 1 km prepravnej vzdialenosti predstavuje finančnú čiastku 0,30 €. Prepravná služba je poskytovaná fyzickej  osobe  s  ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým, respektíve prechodným  pobytom  na území mesta, odkázanej na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe  nepriaznivým zdravotným  stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine  alebo  po  schodoch  a obmedzenou  schopnosťou orientácie. Prepravná služba je jednou z foriem sociálnej služby na podporu integrácie ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti tak, aby mal možnosť prepraviť sa ako zdravý človek.

Tabuľka: Prepravná služba v roku 2015:

Počet klientov prepravnej služby 184
Počet jázd za rok 2012

„Odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie má pozitívne ohlasy a záujem o prepravnú službu zo strany obyvateľov mesta. Mesto Prievidza chce i naďalej vychádzať čo najviac v ústrety ťažko zdravotne postihnutým obyvateľom, rešpektovať ich potreby a vytvárať vhodné podmienky pre vzájomné spolužitie, “ uzavrela vedúca sociálneho oddelenia MsÚ Jana Králová.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri