Prepravná služba v meste Prievidza5. 5. 2014 07:49

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej  osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, s trvalým, respektíve prechodným pobytom na území mesta, odkázanej na individuálnu prepravu  osobným motorovým vozidlom, alebo fyzickej osobe nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie.

Mesto Prievidza v roku 2013 zabezpečovalo 188 obyvateľom mesta prepravu  sociálnym taxíkom. Obyvatelia mesta využívali prepravnú službu na návštevy zdravotníckych zariadení, nákupy, návštevy kaderníka, príbuzných a návštevy kultúrnych podujatí. Celkovo bolo počas roka vykonaných 3026 jázd. Prepravná služba je jednou z foriem integrácie ťažko zdravotne postihnutého občana do spoločnosti tak, aby mal možnosť prepraviť sa ako zdravý človek.  V priebehu roka bolo evidovaných 15 nových žiadostí o prepravnú službu.

Tabuľka: Prepravná služba v roku 2013 :

Počet klientov prepravnej služby 188
Počet jázd za rok 3026

Odbor školstva a starostlivosti o občana, sociálne oddelenie má pozitívne ohlasy a záujem o prepravnú službu zo strany obyvateľov mesta, nakoľko vozidlo sociálneho taxíka je pravidelne vyťažené. Denne je vykonaných priemerne 16 jázd. Ohlasy zo strany klientov sú pozitívne.

Tabuľka: Náklady na prepravnú službu v roku 2013:

Náklady na prepravnú službu 4 526 €
Príjmy za prepravnú službu 1 588 €


Prepravná služba sa poskytuje na území miest Prievidza a Bojnice v pracovných dňoch  v pondelok až štvrtok v čase od 7.00 h do 15.00 hod. a v piatok od 7.00 do 13.00 h. Mimoriadne je možné poskytnúť túto službu aj v dňoch pracovného voľna a pracovného pokoja po odporúčaní príslušného  vedúceho odboru MsÚ. Objednávku na prepravnú službu nahlasuje fyzická osoba najmenej 24 hodín vopred  osobne alebo telefonicky dispečerovi sociálneho taxíka. Výška úhrady za 1 km prepravnej vzdialenosti je: 0,30 € / km.

Mesto Prievidza chce i naďalej vychádzať čo najviac v ústrety ťažko zdravotne postihnutým obyvateľom, rešpektovať ich potreby a vytvárať vhodné podmienky pre vzájomné spolužitie. Z toho dôvodu bude prepravnú službu vykonávať aj v nasledujúcom období.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri