Prečo ste tu dali dopravnú značku?25. 7. 2013 12:35

Túto „výčitku“ často počúvajú príslušníci Mestskej polície v Prievidzi počas riešenia a prejednávania dopravných priestupkov. Tých sa dopúšťajú vodiči najmä nerešpektovaním dopravného značenia na území mesta. Odpovedať a reagovať je často nad sily tých, čo sú povinní dbať na dodržiavanie verejného poriadku. Mestská polícia totiž dopravné značky neinštaluje, neschvaľuje a v zmysle zákona o obecnej polícii na to ani nemá právomoc.

V prípade zistenia poškodenia, opotrebovania alebo zlej viditeľnosti dopravných značiek ( napríklad vplyvom bujnej vegetácie ) však nahlasuje tieto skutočnosti kompetentným orgánom pre zjednanie nápravy. V žiadnom prípade však MsP nerozhoduje o tom, kde a aké dopravné značky majú byť nainštalované.  

Pripomíname, že schvaľovacím orgánom  pre umiestnenie dopravných značiek na cestách I. triedy je Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne, na ostatných komunikáciách v meste je to Okresný dopravný inšpektorát Prievidza. Určenie dopravnej značky vydáva buď mesto, ak sa jedná o komunikáciu, ktorú spravuje, alebo vyšší územný celok, ak ide o štátnu cestu.
Hľadať „vinníka“, ktorý značenie navrhol a schválil, je často len snaha vyhnúť sa zodpovednosti pre tých, ktorí nerešpektujú dopravné predpisy a snažia sa argumentovať rozličnými výhovorkami. Napriek tomu, že mestská polícia dopravné značenie neurčuje, v prípadoch závažných zmien dopravnej situácie v meste o nich vopred informuje  obyvateľov mesta. A okrem toto ešte sa v rámci prevencie   snaží pôsobiť na vodičov tak, aby si nové pravidlá osvojili a vyhli sa postihu za prípadné dopravné priestupky.  

                                                                                           

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                         
náčelník MsP Prievidza

Postup pri osádzaní dopravnej značky

Žiadateľ o dopravné značenie musí mať vypracovaný dopravný projekt. Autor podnetu – žiadateľ musí  projekt predložiť Okresnému dopravnému inšpektorátu – ODI alebo Krajskému dopravnému inšpektorátu. Schvaľovacím orgánom  pre umiestnenie dopravných značiek na cestách I. triedy je Krajský dopravný inšpektorát v Trenčíne, na ostatných komunikáciách v meste je to Okresný dopravný inšpektorát Prievidza. Dopravný inšpektorát   žiadosť odsúhlasí, resp. zamietne. ODI pošle svoje stanovisko spolu so žiadosťou príslušnému cestnému správnemu orgánu, ktorý vydá určenie trvalého dopravného značenia.  Ak ide o dopravné značenie umiestnené na  štátnej ceste, k značeniu sa vyjadruje aj  SSC ŽILINA.
Bez súhlasu Okresného alebo Krajského dopravného inšpektorátu mesto alebo mestská polícia nemôžu odstrániť ani osadiť dopravnú značku.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri