Pozývame na verejné prerokovanie akčného plánu transformácie regiónuLorem ipsum dolor sit amet 30. 4. 2019 15:47

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, TSK a mesto Prievidza pozývajú na Verejnú prezentáciu a prerokovanie návrhu Akčného plánu pre transformáciu regiónu Horná Nitra, ktoré sa bude konať dňa 7. mája 2019 o 16:00 v Kine Baník v Prievidzi (Ul. M. R. Štefánika 1, 971 01 Prievidza).

Cieľom verejnej prezentácie je predstaviť víziu a akčný plán transformácie regiónu Horná Nitra z uhoľnej ekonomiky širokej verejnosti, zorganizovať k téme diskusiu s verejnosťou, a tiež zozbierať spätnú väzbu a pripomienky verejnosti k vízii a akčnému plánu.

Pozvánka na podujatie

Obyvatelia regiónu budú mať možnosť diskutovať o tom, ako sa má región zmeniť po útlme ťažby uhlia. Strategický dokument, ktorý má pomôcť baníckemu regiónu k zmene ekonomickej orientácie a zlepšeniu životného prostredia.

Na základe identifikovaných problémov bola vytvorená vízia transformácie regiónu, ktorou je, aby sa Horná Nitra stala atraktívnym a sebestačným regiónom, kde sa bude ekonomika rozvíjať v symbióze s čistým životným prostredím a dobrým prepojením na iné ekonomické centrá.

Ako pracovné materiály k podujatiu pripravila spoločnosť PriceWaterhouseCoopers dokument Akčného plánu k verejnej prezentácii a Verejnú prezentáciu vízie transformácie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

Akčný plán - dokument k verejnej prezentácii

Akčný plán - verejná prezentácia

Snaha získať si dôveru

„Dôvodom verejných prerokovaní je snaha získať dôveru občanov, že vláda, región, samospráva a všetci, ktorí sa na príprave transformácie hornej Nitry podieľajú, majú záujem dosiahnuť základnú víziu plánu. Naštartovať ekonomiku v rôznych oblastiach a zabezpečiť zamestnanosť s vyššou pridanou hodnotou pre región,“ hovorí Ladislav Šimko, riaditeľ odboru prierezových priorít Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Zapojte sa do pripomienkovania akčného plánu rozvoja nášho regiónu. Spracovatelia relevantné pripomienky členov pracovnej skupiny a verejnosti zapracujú do strategického dokumentu, a až v tejto forme bude dokument predložený na medzirezortné pripomienkové konanie. Napokon má byť akčný plán schválený ako vládna stratégia. Predloženie na rokovanie Vlády SR je plánované na záver júna 2019.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri