Pozvánka na podujatie: Psychohygiena, zvládanie stresu a komunikácie21. 6. 2019 08:15

Pozývame Vás na bezplatné podujatie Národného Podnikateľského Centra v Trenčianskom kraji pre nepodnikateľov a podnikateľov do troch rokov od založenia podniku s témou Psychohygiena, zvládanie stresu a komunikácie.

Stresu sa nevyhneme, ale môžeme ho zvládať. To pomáha nadviazať uvoľnenú komunikáciu a vykúzliť efektívnu prezentáciu. Metódou hier zistíte, ako na nás vplýva stres a aký má dopad na osobný a pracovný život. Stanovíte si ciele a získate motiváciu na ich dosiahnutie.

REGISTRUJTE SA TU:
Nepodnikatelia:
https://www.npc.sk/sk/events/psychohygiena-zvladanie-stresu-a-komunikacie/

Podnikatelia:
https://www.npc.sk/sk/events/psychohygiena-zvladanie-stresu-a-komunikacie-2/

DOZVIETE SA

•    ako reagujete pod stresom
•    ako rozpoznať, že zažívate stres
•    10 techník zvládania stresu
•    komunikačné techniky úspešných lídrov
•    ako prekonať strach z prezentovania na verejnosti

VAŠA LEKTORKA

Mgr. Henrieta Holúbeková – tvorkyňa Náuky o sebe = vodcovstve zajtrajška a autorka vzdelávacieho programu Životológia pre mládež a dospelých už 20 rokov školí jednotlivcov a firmy v odolnosti voči vonkajším vplyvom, realizuje tréningy komunikácie, vedenia tímov a zvládania extrémnych záťažových situácií.

KEDY

26.06.2019
16:00 – 20:00 hod.

KDE
Hotel Lipa***
Sládkovičova 20
972 01 Bojnice

KONTAKT
Tím Rastového programu NPC Trenčín: rp.tn@npc.sk.
Účasť je bezplatná, počet účastníkov obmedzený.
Registrujte sa cez Žiadosť o účasť na podujatí, viď nižšie.
Ukončenie registrácie: 25.06.2019 do 12.00 h
Podrobnejšie informácie nájdete v Implementačnom manuáli TU.

Odborný seminár, ako forma jednorazového skupinového odborného poradenstva, sa organizuje v rámci Národného projektu NPC v regiónoch, Podaktivity 1.7 Rastový program, Podaktivity 1.4 Akceleračný program. Kód projektu ITMS2014+: 313031I870.

PODMIENKY
Účastník musí byť:
- právnická alebo fyzická osoba, ktorá je podnikateľom v zmysle ustanovenia § 2 ods. 2 písm. a), b), c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, založenou a existujúcou podľa práva Slovenskej republiky
- spĺňa definíciu malého a stredného podniku;
- má sídlo v jednom zo 7 samosprávnych krajov Slovenska s výnimkou Bratislavského samosprávneho kraja;
- je podnikom podľa článku 107 ods. 1 Zmluvy o fungovaní EÚ, pričom podnikom v zmysle uvedeného je každý subjekt vykonávajúci hospodársku činnosť bez ohľadu na svoje právne postavenie a spôsob financovania;

Za jeden podnikateľský subjekt môžu byť prihlásené a zúčastniť sa podujatia až tri osoby, ktorých mená sa uvedú v prihláške (žiadosti).
Pre podnikateľov sú pripravené viaceré služby aj v rámci podaktivít 1.5 Stážový program, 1.6 Inkubačný program a 1.7 a 2.1 Rastový program. Po registrácii v systéme Národného podnikateľského centra sa podnikateľ bude môcť na ne prihlasovať podľa vlastného výberu počas celého trvania projektu v období 2017 – 2023.

Ponuky a výzvy sú zverejňované na web stránkach www.npc.sk a www.sbagency.sk.
Podujatia nájdete na: www.npc.sk v sekcii Služby/Workshopy a semináre.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri