Pozvánka na Ekorok s NestléLorem ipsum dolor sit amet 16. 4. 2015 14:19

CVČ Spektrum Prievidza, mesto Prievidza a NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o. Vás týmto pozývajú na záverečné vyhodnotenie projektu „EKOROK S NESTLÉ“, ktoré sa uskutoční na Námestí slobody v Prievidzi v piatok 17.4.2015 o 10.00 hod. pri príležitosti Dňa Zeme.

Za účasti zástupcov mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., sa žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, budú prezentovať svojimi ekologickými dielami, v rámci projektu, ktorý už 12. rok realizuje mesto Prievidza na základe zmluvného vzťahu a finančnej podpory spoločnosti NESTLÉ.
Tohtoročný 12. ročník Ekoroku s NESTLÉ má názov „E(A)KO prežiť?“
Program je voľným pokračovaním dlhodobých aktivít projektu mesta Prievidza a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o., zameraných na prehĺbenie záujmu detí i celej verejnosti o problematiku životného prostredia vo svojom školskom okolí. Záverečné vyhodnotenie celého projektu sa uskutoční na Námestí slobody za účasti zástupcov mesta a firmy NESTLÉ SLOVENSKO s.r.o.

Čo uvidíte na Námestí slobody v čase 10.00-12.00 hod.:

-školy si pripravia vlastné prezentácie, formou panelov alebo stánkov so svojimi moderátormi
-prezentovať budú diela, ktoré v rámci projektu uskutočnili (zber všetkých druhov odpadu – papiera, PET fliaš, kovových obalov)
-vyhlásení budú 3 najlepšie školy v zbere papiera

Od 7.30 do 9.45 hod. – príprava pódia (CVČ), príprava prezentačných panelov základných škôl na námestí (ako po minulé roky)
10.00 – Otvorenie, príhovory
10.15 – Kultúrny program (pripraví CVČ, ZUŠ) – počas kultúrneho programu si každá základná škola pripraví vstup. Každá škola má vyhradených 5 minút
11.30-12.00 záverečné vyhodnotenie a žrebovanie 2 základných škôl, ktoré budú finančne podporené (každá sumou 1200 Eur) v školskom roku 2015/2016

V programe vystúpia zástupcovia všetkých siedmich škôl a vyhodnotenia projektu sa zúčastnia delegácie detí a pedagógov prievidzských základných škôl a široká verejnosť.

„E(A)KO  prežiť?“ je názov projektu, ktorú Mesto Prievidza a spoločnosť NESTLÉ SLOVENSKO, s.r.o. pripravili aj  na školský rok 2014/2015. Na realizácii aktivít projektu sa podieľajú žiaci siedmich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza.
V súčinnosti s učiteľmi  -  koordinátormi projektu zo základných škôl realizovali činnosti, ktoré posilnili vedomosti, zručnosti a schopnosti žiakov v oblasti ochrany prírody.     

Projekt  je zložený z troch častí:
1. „Zelený nápad“ – plán revitalizácie a obnovy časti okolia základnej a materskej školy. Dve vybrané základné školy a jedna materská škola, ktoré predložili projektovej skupine svoje zámery, dostanú finančnú podporu na ich realizáciu. V školskom roku 2014/2015 z projektu EKOROK s Nestlé  dostali finančnú  podporu dve základné školy - Ul. S. Chalupku 313/14, Ulica P. Dobšinského 746/5, a  Materská škola Ul. A. Mišuta 731/2.
Do termínu 1.marca 2015 odovzdala každá zapojená základná škola nový projekt.

2. „Ekoinfo“ - každá základná škola, ktorá sa zúčastnila projektu, zverejňovala na svojej  webovej stránke aktivity zamerané na environmentálnu výchovu. Boli to:
- čistenie okolia školy,
- rozmanité návrhy na najkrajšie záhrady, oddychové miesta, náučné chodníky,
- vysádzanie alebo ošetrovanie krov a stromov v okolí školy,
- projektové vyučovanie zamerané na praktickú činnosť,
- zberové aktivity aj  s vyhodnotením najlepších zberačov,
 
3. Ukončenie projektu, záverečná prezentácia


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri