Pozor na záber verejného priestranstva11. 7. 2014 09:17

Obyvatelia by mali mať na pamäti, že tak ako v iných mestách ,aj v meste Prievidza podlieha zabratie verejného priestranstva viacerým podmienkam. Z toho dôvodu by nemali na záber verejného priestranstva zabúdať organizátori rôznych verejných podujatí, majitelia terás, stavebníci pri uložení stavebného materiálu na verejnú plochu a každý, kto verejné priestranstvo akýmkoľvek spôsobom využíva.

Čo je verejné priestranstvo
Verejným priestranstvom sú verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve mesta, najmä cesty, miestne komunikácie, námestia, spevnené plochy, parkoviská, parkovacie plochy, parky a  plochy verejnej zelene.  Tieto lokality podliehajú dani za záber verejného priestranstva.

Osobitným užívaním verejného priestranstva sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na predaj výrobkov a poskytovanie služieb, umiestnenie zariadenia na prezentačné a iné akcie, umiestnenie zariadenia cirkusu, zariadenia lunaparku a iných atrakcií, umiestnenie informačného, reklamného a propagačného zariadenia, umiestnenie stavebného zariadenia, umiestnenie skládky, rozkopávka verejného priestranstva, trvalé parkovanie vozidla a pod.

Náležitosti oznamovacej povinnosti
Užívať verejné priestranstvo môžu fyzické osoby alebo právnické osoby (ďalej len „daňovník“) na základe povolenia vydaného mestom. (vydáva príslušný organizačný útvar). Povolenie zo strany mesta je najdôležitejším atribútom pri záberoch verejného priestranstva. Bez požadovaného povolenia, nie je možné verejný priestor využívať. V žiadosti o povolenie na osobitné užívanie verejného priestranstva daňovník uvedie svoje identifikačné  údaje a údaje potrebné na vyrubenie dane, a to najmä:
 - meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu alebo obchodné meno a sídlo (miesto   podnikania),
 - rodné číslo alebo IČO,
 - presné označenie verejného priestranstva a jeho výmeru,
 - deň začatia a deň ukončenia osobitného užívania verejného priestranstva,
 - účel osobitného užívania verejného priestranstva.

Sadzby dane
Sadzby dane za užívanie verejného priestranstva sú určené všeobecne záväzným nariadením 133/2012 o miestnych daniach. Sadzby dane sú určené za každý aj začatý m2 osobitného  užívaného verejného priestranstva a každý aj začatý deň. Cenník je rôzny a líši sa podľa účelu. Iné sadzba dane platí pre záber verejného priestranstva pre umiestnenie stolov a pultov na priamu konzumáciu občerstvenia a iná sadzba dane je určená pre záber verejného priestranstva na umiestnenie zariadenia pre stavebné a údržbárske práce. Podrobné sadzby dane sú súčasťou VZN 133/2012 v prílohe č.2. TU.

Oslobodenie od dane
Mesto od dane oslobodzuje užívanie verejného priestranstva na:
a) usporiadanie kultúrnej, športovej alebo verejnoprospešnej akcie bez vstupného,
b) umiestnenie zariadenia na predaj a prezentáciu remeselných výrobkov počas príležitostného trhu Prievidzské mestské dni a na predaj a prezentáciu remeselných výrobkov remeselníkmi počas ďalších príležitostných trhov organizovaných mestom, ak sa títo zúčastnili posledného príležitostného trhu Prievidzské mestské dni. Daň neplatí mesto, právnické osoby zriadené mestom a právnické osoby založené mestom, u ktorých je mesto väčšinovým vlastníkom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri