Požiadajte o hlasovací preukaz30. 1. 2020 09:48

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať mesto Prievidza o vydanie hlasovacieho preukazu.

Mesto na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz.  Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu:
- osobne: najneskôr posledný pracovný deň pred konaním volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) v úradných hodinách MsÚ  – do 12.00 hod. Mesto Prievidza vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

- v listinnej forme: tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prievidza  najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020),

- elektronicky (e-mailom): tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená mestu Prievidza najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 10. 2. 2020). Mesto Prievidza zverejňuje adresy na zasielanie elektronických žiadostí: jana.apolenova@prievidza.sk; volby2020@prievidza.sk.

Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
-    meno a priezvisko,
-    rodné číslo,
-    štátnu príslušnosť,
-    adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
-    korešpondenčnú adresu, na ktorú mesto Prievidza doručí hlasovací preukaz.

Prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 28. 2. 2020) do 12.00 hod.
Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:
- meno a priezvisko,
- rodné číslo,
- štátnu príslušnosť,
-  adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).
Splnomocnenie nemusí byť úradne overené.

Mesto Prievidza zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri