Povinnosti právnických a fyzických osôb do 31.júla 2011Lorem ipsum dolor sit amet 12. 7. 2011 07:45

Mestský úrad Prievidza, oddelenie daní a poplatkov upozorňuje obyvateľov na povinnosti splátok do 31. júla 2011. Do toho dátumu je potrebné uhradiť II. splátku poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zaplatiť II.

splátku dane za psa a II. splátku dane za nevýherné hracie prístroje.

Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri