Povinnosti fyzických osôb a právnických osôb v mesiaci január 201210. 1. 2012 12:42

Povinnosti fyzických osôb  a právnických osôb v mesiaci január 2012.

A- Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti do 31.1.2012 majú :

-právnické osoby a fyzické osoby v prípade, ak v roku 2011 nadobudli do vlastníctva nehnuteľný majetok alebo nastali zmeny v  doterajšom stave ich nehnuteľného majetku (napr.  kúpa, darovanie, osvedčenie o dedičstve, predaj, kolaudácia stavby, stavebné povolenie ).

-daňovníci, ktorí si chcú uplatniť nárok na oslobodenie od platenia dane ( vek nad 70 rokov  alebo hmotná núdza ), v prípade, že už z tohto dôvodu mali priznané oslobodenie, tak daňové priznanie nepodávajú ( pri hmotnej núdzi doložia doklady preukazujúce tento nárok na rok 2012 ).

Tlačivá na podanie daňového priznania sú k dispozícií na Mestskom úrade Prievidza, oddelení daní a poplatkov ( II. poschodie ), resp.  na  internetovej stránke Ministerstva financií SR.   Od 1.1.2012 nadobudol účinnosť   Doplnok č. 7 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta č. 85/2005 o miestnych daniach, ktorým došlo k zmenám sadzieb dane z nehnuteľností pre rok 2012.  Toto nariadenie v znení doplnkov 1 až 7 je zverejnené na internetovej stránke mesta a sadzby daní sú určené v prílohe č. 1.   

 

B -Zaplatiť daň za psa  :

- sadzba dane za psa  chovaného mimo bytového domu ( rodinný dom, firemný areál ) je 15 € a daňovník je povinný ju zaplatiť naraz do 31 .1.2012  na variabilný symbol uvedený v platobnom výmere, ktorým mal daň vyrubenú na základe prihlásenia psa do evidencie.

- sadzba dane za psa chovaného v bytovom dome je 40 € a daňovník ju môže zaplatiť v dvoch rovnakých splátkach, I. splátka do 31.1.2012 a II. splátka do 31.7.2012 na variabilný symbol uvedený v platobnom výmere, ktorým mal daň vyrubenú na základe prihlásenia psa do evidencie.

Podľa Všeobecne záväzného nariadenia č. 85/2005 v znení doplnkov 1 až 7 s účinnosťou od 1.1.2012 nastali zmeny v nároku na oslobodenie od platenia dane, resp. zníženie dane za psa, pričom:

-nárok na oslobodenie od dane majú osamelo žijúce osoby vo veku nad 65 rokov.

-nárok na 50 % zníženie dane majú osoby s ťažkým zdravotným postihnutím.  

-nárok na 25 % zníženie dane majú osoby, ktoré chovajú psa  nadobudnutého z Útulku v Prievidzi.

-jednorazové zníženie dane o 10 € sa  poskytne za psa označeného čípom.

 

Nárok na oslobodenie alebo zníženie dane je potrebné uplatniť do 31.1.2012.  

 

C- Zaplatiť daň za nevýherné hracie prístroje.

 Viac informácií o daniach a poplatkoch sa dočítate tu. 

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri