Používanie zábavnej pyrotechniky10. 12. 2012 07:26

Mestské zastupiteľstvo na októbrovom zasadnutí prijalo Všeobecne záväzné nariadenie 132/2012 o používaní zábavnej pyrotechniky. Za účelom  zosúladenia VZN 132/2012 s novelou zákona NR SR č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a štátnej banskej správe bol prijatý 28.11.2012 Doplnok č. 1 k tomuto VZN.

Prijaté VZN 132/2012 v znení  doplnku č. 1 zdôrazňuje, že používanie zábavnej pyrotechniky na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach mimo dátumu 31.12. – 1.1. v čase od 10.00 -3.00, je zakázané. Rozlišuje pritom používanie  zábavnej pyrotechniky a realizáciu ohňostrojných prác. Realizovať ohňostrojné práce je možné len na základe vydaného súhlasu mesta Prievidza, pričom žiadateľ o ich vykonanie je povinný splniť požiadavky stanovené v zákone 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov. 

Prijatím VZN boli stanovené i sankcie, ktoré môže mestská polícia uložiť v prípade porušenia  zákazu používať zábavnú pyrotechniku vo vymedzenom čase. V prípade porušenia VZN fyzickou osobou môže byť uložená pokuta do výšky 33 eur, prepadnutie veci alebo ochranné opatrenie – zhabanie veci. Právnické osoby alebo fyzické osoby oprávnené na podnikanie môžu za porušenie tohto nariadenia dostať pokutu do výšky až 6 638 eur. Takto získané peniaze sú príjmom do rozpočtu mesta Prievidza. 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri