Poslanci zasadali naposledy27. 11. 2014 13:16

V súčasnom volebnom období 2010-2014 zasadali poslanci mestského zastupiteľstva posledný krát. Na novembrovom zastupiteľstve bol schválený rozpočet mesta i ďalšie významné materiály.

Poslanci rokovali najmä o materiáloch, týkajúcich sa budúcoročného rozpočtu a povinností samosprávy i obyvateľov.
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 159/2014 o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach na území mesta Prievidza   
-Návrh Doplnku č. 1 k VZN mesta Prievidza č. 119/2011 o pamätihodnostiach mesta Prievidza   
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 160/2014 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného na území mesta Prievidza na rok 2015   
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 157/2014 o miestnych daniach   
-Návrh VZN mesta Prievidza č. 158/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady   
-Návrh programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015 a na roky 2016, 2017   
-Návrh na I. zmenu rozpočtu KaSS v Prievidzi v roku 2014   
-Návrh rozpočtu KaSS v Prievidzi na rok 2015 a na roky 2016, 2017   
-Návrh na II. zmenu rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza v roku 2014   
-Návrh rozpočtu Zariadenia pre seniorov Prievidza na rok 2015 a na roky 2016, 2017   
-Konsolidovaná výročná správa mesta Prievidza za rok 2013   
-Stanovisko hlavnej kontrolórky k prijatiu návratných zdrojov financovania   
-Odborné stanovisko Návrhu programového rozpočtu mesta Prievidza na rok 2015, viacročného rozpočtu na roky 2016 – 2017   

Jednotlivé body budú predmetom samostatných článkov.

RTV Prievidza:


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri