Poslanci schválili záujem o dva projekty19. 4. 2017 13:05

Poslanci na marcovom rokovaní schválili zámer mesta uchádzať sa o mimorozpočtové zdroje na rekonštrukciu dvoch materských škôl.

Rekonštrukcia MŠ na Ceste V. Clementisa, Prievidza  
Realizáciou projektu sa výrazne pomôže k zlepšeniu situácie vzdelávania v materskej školy a zároveň prispeje k zlepšeniu celkovej situácie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza.

Projekt obsahuje stavebno-technické úpravy existujúcich objektov a areálu materskej školy. Rovnako aj obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy a zvyšovanie energetickej hospodárnosti jej budov materskej.

Informácie o financovaní projektu

Celkový oprávnené výdavky  projektu:  351 139,60 € 
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 333 582,62 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 5 % - 17 556,98 €
Celkový rozpočet na rekonštrukciu MŠ na Ceste V. Clementisa podľa projektovej dokumentácie je vo výške je 1 113 397,97 €.

Rekonštrukcia MŠ na Ulici M. Mišíka, Prievidza  
Hlavným cieľom tohto projektu je  taktiež zvýšenie kapacity a skvalitnenie predprimárneho vzdelávania v meste Prievidza. V projekte sa budú realizovať aktivity ako stavebno-technické úpravy existujúcich objektov na rozšírenie kapacít v existujúcich priestoroch, stavebno-technické úpravy areálu materskej školy pozostávajúce z výstavby hracej betónovej plochy, spojovacích chodníkov a vonkajšieho hracieho príslušenstva. Súčasťou projektu je aj obstaranie materiálno-technického vybavenia materskej školy, ktoré  bude pozostávať z nákupu potrebného interiérového vybavenia pre deti a doplnenia chýbajúceho vybavenia potrebného pre zvýšenie kvality procesu predprimárneho vzdelávania. V projekte sa počíta so zateplením vonkajších plášťov budov materskej školy a výmeny okien, čím dôjde k zvýšeniu ich energetickej hospodárnosti.

Informácie o financovaní projektu
Celkový oprávnené výdavky  projektu:  388 463,52 € 
Požadovaná výška NFP: 369 040,35 €
Kofinancovanie žiadateľom – mesto Prievidza: 5 % - 19 423,17 €
Celkový rozpočet na rekonštrukciu MŠ Mišíka podľa projektovej dokumentácie je vo výške je 788 627,02 €.

Rozpočty projektov sa stanovili na základe benchmarku, aktuálneho stavu detí v materskej škole a predpokladaného stavu novovytvorených miest po realizácii plánovaných aktivít projektu.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri