Poslanci schválili rozpočet jednohlasne8. 12. 2016 12:00

S objemom zhruba 33,5 milióna eur na strane príjmov a výdavkov bude v roku 2017 hospodáriť mesto Prievidza. Vyplýva to z  programového rozpočtu na rok 2017 a roky 2018,2019, ktorý mestskí poslanci schválili bez výhrad a jednohlasne na poslednom tohtoročnom rokovaní zastupiteľstva.

Rozpočet na rok 2017 počíta s výdavkami 33 515 629 eur. Programový rozpočet výdavkov mesta Prievidza tvorí 16 programov, ktoré predstavujú základné kompetenčné oblasti mesta.

Rozpočet prinesie aj novinky
Rozpočet na rok 2017 obsahuje aj viaceré novinky. Finančná čiastka 45 000 € predstavuje zavedenie projektu participatívneho rozpočtu, ktorý umožní občanom priamo sa zapojiť do rozhodovacieho procesu o prerozdeľovaní financií z rozpočtu mesta. V roku 2017 sa plánujú výdavky na pokračovanie druhého dielu monografie mesta v sume 36 000 €. Pre nasledujúci rok sú naplánované výdavky na rekonštrukciu vnútorných priestorov objektu Slovenskej sporiteľne a obradnej miestnosti, ktoré sú rozpočtované v sume 125 000 €. V kapitole bezpečnosť sú naplánované výdavky v sume 14 800 €, ktoré budú použité na nákup nového záznamového zariadenia linky 159, rozšírenie a modernizáciu mestského kamerového systému.

Komunikácie
V roku 2017 mesto plánuje bežné výdavky v celkovej sume 1 131 150 € na opravu a údržbu chodníkov, opravu miestnych komunikácií, odvodnenie povrchových vôd z chodníkov, komunikácií a spevnených plôch do verejnej kanalizácie, plán dopravnej obslužnosti a generel dopravy. Kapitálové výdavky na rekonštrukcie, obnovu a výstavbu miestnych komunikácií, lávok, chodníkov, parkovísk sú stanovené v sume  996 967 €.

Vzdelávanie
Z dôvodu finančných možností boli zaradené do návrhu rozpočtu na rok 2017 kapitálové výdavky pre školstvo  v sume 1 443 900  €:
-  pre materské školy je v rozpočte zahrnutý vyšší objem finančných  prostriedkov v sume 
   943 400 € plánovaný na investičné akcie,
-  pre školské jedálne pri materských školách a základných školách je rozpočtovaná suma
   spolu 32 000 €,
-  pre základné školy – je rozpočtovaná suma spolu 381 500 €: 
-  pre I. ZŠ Ul. S. Chalupku sú výdavky v sume 85 000 € na rekonštrukciu vyregulovania     
   kúrenia a rekonštrukciu výmeny palubovky,  rozvodov na telocvični,
-  pre ZŠ Ul. Rastislavova sú výdavky na vysporiadanie pozemkov v sume 3 000 €,
-  pre ZŠ Ul. Mariánska je v rozpočte suma  45 000 € na rekonštrukciu fasády,
-  pre ZŠ Malonecpalská sú výdavky na dostavbu šatní a sociálneho zariadenia telocvične
   a rekonštrukcie cvičebného priestoru (dotácia zo ŠR) v sume 194 000 €,
-  pre ZŠ Ul. Energetikov sú výdavky spolu vo výške 54 500 € na vytvorenie novej tanečnej
   triedy, rekonštrukciu okien pavilónu E a rekonštrukciu strešného plášťa,
-  pre ZUŠ –  je rozpočtovaná suma 50 000 € na rekonštrukciu objektu a zateplenie,
-  pre CVČ – je rozpočtovaná suma 37 000 € na tepelné vyregulovanie a rekonštrukciu okien.

Šport
Na podporu mládežníckych športových klubov mesto chce vynaložiť sumu 90 000 €. Komisia športu odporučí schváliť oprávnené výdavky pre mládež na základe predložených žiadostí. Na dotácie pre športové kluby, ktoré využívajú športoviská – zimný štadión, futbalový štadión, športovú halu sú pre rok 2017 zahrnuté finančné prostriedky na úrovni roka 2016. Kapitálové výdavky v celkovej sume 1 590 000 € sú naplánované na rekonštrukciu futbalového štadióna a rekonštrukciu osvetlenia v zápasníckej a gymnastickej telocvični športovej haly.

Kultúra
Z rozpočtu mesta bude schválený príspevok pre príspevkovú organizáciu Kultúrne a spoločenské stredisko vo výške 433 491 €. Z kapitálových výdavkov v sume 65 180 € sa bude realizovať projektová dokumentácia prístavby Kultúrneho domu v Prievidzi a realizácia rekonštrukcie Kultúrneho domu Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka, Hradec a rekonštrukciu Plastiky mieru.

Prostredie pre život

V zmysle Komisionárskej zmluvy s TSMPD s.r.o. je na čistenie verejných priestranstiev rozpočtovaná suma 170 300 €, na  údržbu verejnej zelene suma vo výške 529 000  €, na údržbu detských zariadení, ihrísk, lavičiek sa rozpočtuje  suma 60 500 €, na správu a údržbu verejného osvetlenia je rozpočtovaná suma 476 020 €. Kapitálové výdavky v celkovej sume 383 900 € sú naplánované na rekonštrukciu parku pred Úradom práce, na vybudovanie petanque ihriska v parku Prepadliská, multifunkčného ihriska ZŠ Ul. Dobšinského, detského ihriska M. Lehôtka, V. Lehôtka, Hradec a na oplotenie detského ihriska Ul. Dobšinského.
  
Sociálne služby
Pre neziskovú organizáciu Harmónia sú rozpočtované  finančné prostriedky na zabezpečenie prevádzky útulku pre bezprístrešných obyvateľov z dotácie zo štátneho rozpočtu v sume 59 040 € a dofinancovanie z rozpočtu mesta v sume 9 360 €.  Prevádzka Zariadenia pre seniorov  pre rok 2017 bude financovaná z dotačných  zdrojov zo štátneho rozpočtu v sume 960 000 € a z vlastných príjmov v sume 874 000 €. Výdavky na opatrovateľskú službu budú v roku 2017 zvýšené o 53 860 € oproti roku 2016 na sumu 596 900 €. Príspevok pre novonarodené deti bude na úrovni roka 2016 vo výške 24 000 €.

Bývanie
Mesto zo zdrojov štátneho rozpočtu v sume 462 870 € a zo ŠFRB vo výške 625 580 € odkúpi 4. nájomný bytový dom 2 x 12 b. j. na sídlisku Necpaly Ul. Gazdovská, pričom z vlastných zdrojov vo výške 56 789 €  dofinancuje technickú vybavenosť.

Celý rozpočet je k dispozícii TU

Rozpočet mesta Prievidza na rok 2017 s výhľadom na ďalšie obdobie:

RTV Prievidza:

K jednotlivým bodom rokovania MsZ prinesieme samostatné články.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri