Poslanci schválili novú internú smernicu o čerpaní výdavkov volebných obvodov6. 2. 2020 14:13

Poslanci na januárovom zastupiteľstve schválili novú internú smernicu, ktorá upravuje postup pri čerpaní výdavkov z rozpočtu mesta Prievidza výbormi volebných obvodov.

Nová smernica upravuje spôsob čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta na financovanie operatívnych požiadaviek výborov volebných obvodov, o ktorých rozhodujú poslanci mesta v jednotlivých volebných obvodoch, na základe požiadaviek obyvateľov mesta.

Smernica definuje možnosti využitia finančných prostriedkov ako aj situácie, kedy finančné prostriedky nemôžu byť výborom volebného obvodu použité.

Finančné prostriedky môžu byť použité výborom volebného obvodu so schváleným zámerom a cieľom programového rozpočtu mesta na organizovanie kultúrnych, spoločenských, charitatívnych a športových podujatí; občerstvenie okrem alkoholu na podujatia organizované VVO; či výdavky na reprezentačné a propagačné účely. Takisto môžu byť použité na opravy chodníkov, lavičiek, detských ihrísk; údržbu a opravy majetku mesta; zveľaďovanie verejného priestranstva a ochranu a čistenie prírody.

Finančné prostriedky naopak nemôžu byť použité na  podporu materských škôl a základných škôl a denných centier, pretože na tieto účely sú v rozpočte mesta vyčlenené zdroje v programe Vzdelávanie, a v programe Sociálne služby.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri