Poslanci schválili návrh na zmenu Územného plánu v urbanistickom obvode Banská Vápenica5. 5. 2021 13:12

Poslanci schválili návrh na zmenu Územného plánu mesta Prievidza (ÚP). Ide o zmenu funkčného využitia územia funkčno-priestorového bloku lokalita Pod Banskou zo zmiešaného územia s prevažne mestskou štruktúrou, ktorá mala slúžiť ako cintorín a rozšírenie cintorína na obytné územie individuálnej formy.


Návrh na zmenu územného plánu sa týka urbanistického obvodu Banská Vápenica, kde sa počítalo s rozšírením cintorína. Návrh upustiť od zámeru výstavby nového mestského pohrebiska a zmeniť funkčné využitie lokality urbanistického obvodu Banská Vápenica, pre obytné územie formou výstavby rodinných domov si vyžiadalo viacero faktorov. Mesto Prievidza eviduje veľký dopyt obyvateľov mesta po pozemkoch vhodných pre výstavbu individuálnej bytovej výstavby. Dôvodom na návrh zmeny bola tiež dostatočná kapacita pre pochovávanie na súčasnom cintoríne a na už existujúcich cintorínoch v meste Prievidza a jeho štvrtiach.

Schválený návrh zmeny územného plánu vyvolá potrebu ďalšieho majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov, nakoľko jednotlivé parcely boli postupne odkupované, zamieňané, prípadne prevedené do vlastníctva mesta Prievidza za účelom verejnoprospešnej stavby cintorína.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri