Poslanci odsúhlasili zámer zriadenia detských jaslí8. 5. 2019 09:44

Na programe MsZ v Prievidzi bol okrem iných aj zámer vybudovania detských jaslí.

Poslanci MsZ v Prievidzi na rokovaní schválili informáciu o pripravenom projekte s názvom „Vybudovanie detských jaslí v meste Prievidza “. Zo strany poslancov bol rovnako odsúhlasený zámer predložiť žiadosť o nenávratný finančný príspevok za účelom realizácie detských jaslí. 

Hlavný cieľ zriadenia detských jaslí v Prievidzi je rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa v meste.

Cieľ projektu bude dosiahnutý pomocou nasledovných špecifických cieľov:
• Rekonštrukcia a vybavenie zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa.
• Zavedenie poskytovania nových sociálnych služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku na komunitnej báze.
• Zvýšenie rozsahu a kapacity poskytovaných služieb starostlivosti o deti predškolského veku obyvateľom mesta.

Predmetom projektu ako celku je rekonštrukcia pavilónu Materskej školy na Ul. A. Mišúta, ktorej časť sa použije na zariadenie detských jaslí a zavedenie novej sociálnej služby. V projekte budú realizované dve aktivity a to rekonštrukcia zariadenia služieb starostlivosti o dieťa do troch rokov veku a opatrenia na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov.

Celkové výdavky projektu: 573 511,74 €
Celkové oprávnené výdavky projektu: 494 609,92 €
Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku: 469 879,43 €
Kofinancovanie žiadateľom – Mesto Prievidza: 5% € - 24 730,49 €


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri