Poslanci odsúhlasili zámenu majetku s TSK. Mesto sa stane vlastníkom bývalej polikliniky13. 4. 2021 10:20

Poslanci MsZ v Prievidzi schválili zámenu majetku s Trenčianskym samosprávnym krajom. Mesto Prievidza tak do svojho vlastníctva získa budovy bývalej polikliniky na sídlisku Píly ako aj ďalší nehnuteľný majetok.

Na základe rokovaní medzi mestom Prievidza a TSK bol na marcové zasadnutie MsZ predložený návrh zámeny majetkov Trenčianskeho samosprávneho kraja a mesta Prievidza. Obsahom zámeny sú viaceré budovy, areál učební ale aj pozemky pod cestami III. triedy.

Majetok TSK. ktorý do svojho vlastníctva získa mesto Prievidza zahŕňa:
- areál bývalého fitnes centra, predajne, na Ul. T. Vansovej 28,
- budovy bývalej polikliniky a to areál NsP "A", pracovisko RTG a areál NsP „B“
- areál učební a dielní bývalej zváračskej školy,
- areál bývalého pracoviska praktického vyučovania, na Nábr. A. Kmeťa 25,

Okrem vyššie spomínaných nehnuteľností Prievidza získa do svojho vlastníctva aj viacero ďalších menších pozemkov. Hodnota majetku TSK do zámeny na základe znaleckých posudkov predstavuje sumu 1 284 994,88 eur.

Ako protihodnotu mesto Prievidza ponúklo do vlastníctva TSK pozemky pod cestami III. triedy ktorých správcom je TSK. Ide napríklad o pozemky pod cestou III/1780 v mestskej časti Malá Lehôtka, III/1779 vo Veľkej Lehôtke, ako aj pozemky pod cestami III/1778 a III/1774.

Celková výmera pozemkov vo vlastníctve mesta Prievidza, určených na zámenu, je 43 521 m2 a ich celková všeobecná hodnota v zmysle uvedených znaleckých posudkov je spolu vo výške 1 269 046,89 eur.  

Rozdiel hodnôt zamieňaných nehnuteľností na strane TSK a mesta Prievidza je 15 947,99 eur. Zámena sa navrhuje s finančným vyrovnaním zo strany mesta Prievidza vo výške 9 760,09 eur. Táto suma zohľadňuje náklady na vyhotovenie geometrických plánov a znaleckých posudkov, ktoré v súvislosti so zámenou vznikli mestu Prievidza a ktoré boli vyhotovené v záujme TSK.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri