Poskytovanie sociálnych služieb so zmenami5. 11. 2019 09:58

Poslanci mestského zastupiteľstva na októbrovom rokovaní odsúhlasili VZN mesta Prievidza č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb.

Mesto Prievidza ako verejný poskytovateľ sociálnych služieb poskytuje  nasledovné sociálne služby:
1. opatrovateľskú službu,
2. prepravnú službu,
3. sociálne služby  v zariadení pre seniorov,
4. sociálne služby v útulku,
5. pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa,
6. odľahčovaciu službu,
7. sociálne služby v denných centrách.           

Za poskytované sociálne služby je prijímateľ povinný platiť úhradu v sume určenej poskytovateľom sociálnej služby, ak zákon o sociálnych službách neustanovuje inak. Mesto Prievidza ako verejný poskytovateľ sociálnej služby je povinné určiť sumu úhrady a spôsob jej platenia.  Schválené VZN upravuje zákonné podmienky a výšku úhrady za uvedené sociálne služby poskytované mestom Prievidza.

Dôvodom schválenia VZN č. 7/2019 o poskytovaní sociálnych služieb je :
- stanovenie podmienok zabezpečovania sociálnych služieb v súlade s aktuálnou legislatívou v sociálnej oblasti ako aj s ohľadom na ekonomické a personálne podmienky mesta Prievidza,
- jednoznačné vymedzenie a zjednodušenie stanovených podmienok poskytovania sociálnych služieb, a tým zlepšenie administratívy pre prijímateľa sociálnych služieb,
- navýšenie  úhrad za vybrané sociálne služby s ohľadom na  zvýšenie finančných nákladov  v personálnej oblasti (zvýšenie mzdy zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v r. 2019 o 10 %) ako aj prevádzkových nákladov z dôvodov zvyšovania cien energií.

Navýšenie úhrad je stanovené v súlade so zákonom o sociálnych službách a tiež v súlade s ekonomicko oprávnenými nákladmi (ďalej len EON) mesta Prievidza ako poskytovateľa týchto služieb.

Navrhované zmeny v poplatkoch za poskytované sociálne služby sú:

1. opatrovateľská služba
Poplatok za túto službu bol stanovený VZN v roku 2011 a od tohto času nebola výška  poplatkov za službu prehodnotená, avšak  celkové náklady na zabezpečenie tejto služby vzrástli (valorizácia miezd, rekreačné poukazy) a rovnako boli valorizované aj dôchodky prijímateľov opatrovateľskej služby.
Za rok 2018 predstavovali príjmy za poskytovanie opatrovateľskej služby sumu 131 835,00 € a výdavky boli v sume 747 234,00 €,  reálne výdavky z rozpočtu mesta boli  615 399,00 €. Výdavky na rok 2019 sú v rozpočte mesta schválené vo výške 1 028 120,00 €, čo je nárast vo výdavkovej časti rozpočtu  oproti roku 2018  o 38%. 
Z uvedeného vyplýva nevyhnutnosť úpravy stanovených poplatkov za opatrovateľskú službu. Nové VZN vytvára tzv. finančné pásma podľa spoločného príjmu v domácnosti a tým určenia poplatkov podľa individuálnych možností a ekonomickej situácie prijímateľa sociálnej služby.
Pri návrhu finančných pásiem sa vychádzalo z prehľadu skutočných príjmov prijímateľov opatrovateľskej služby a tiež z podmienky dodržania ochrany príjmu vo výške  1,6 až 2,5 násobku životného minima.

Z uvedeného prepočtu vzišli tieto pásma :
1.pásmo - príjem do 340 €  (1,6 násobok životného minima),
2. pásmo - príjem 341 € - 530 € (1,6 až 2,5 násobok životného minima),
3. pásmo – príjem 531 € a viac (nad 2,5 násobok životného minima).
Keďže prioritou poskytovania opatrovateľskej služby je zabezpečenie starostlivosti o prijímateľa služby ako takého, poplatky za túto službu sa po novom rozčleňujú podľa úkonov na úhradu za poskytovanie osobnej starostlivosti ( úkony sebaobsluhy, nákup potravín a iného drobného tovaru, príprava jedla, zohrievanie jedla, donáška jedla do domu, umytie riadu, základné sociálne aktivity a dohľad) a úhradu za úkony starostlivosti o domácnosť.
Poplatky sú stanovené nasledovne :
1.    pásmo : úkony osobnej starostlivosti – 1,30 €/ hod., úkony starostlivosti o domácnosť -  2,50€ / hod.,
2.    pásmo : úkony osobnej starostlivosti – 1,50 €/ hod., úkony starostlivosti o domácnosť -  3,00€ / hod.,
3.    pásmo : úkony osobnej starostlivosti – 2,00 €/ hod., úkony starostlivosti o domácnosť -  4,00€ / hod. .

2. prepravná služba
Prepravnú službu na základe vydaných oznámení môže využívať 120 obyvateľov mesta, reálne ju využíva 25 % prijímateľov. Príjmy od prijímateľov  v roku 2018 predstavovali sumu 1 174,00 €.
EON v roku 2018 na zabezpečovanie prepravnej služby boli vo výške 1,68 €/ km. V rámci novej úpravy predstavuje úhrada za prepravnú službu sumu 0,40 €/km. Úhradu za prepravnú službu platí iba prijímateľ, ktorému sa táto služba poskytuje, t.j. doprovod prijímateľa tejto služby je bez poplatku. 

3. zariadenie pre seniorov
Od roku 2020 sa zvyšujú tarifné platy pre zamestnancov  a automaticky aj príplatky za zmennosť, lebo tá sa viaže na tarifný plat. V roku 2019 dostane ZpS zo štátneho rozpočtu SR 1 201 824,00 €, úhrady od prijímateľov sociálnej služby predstavujú sumu  931 088,00 €  a dotácia z rozpočtu  mesta Prievidza je sume 312 854,00 €.  V tejto sociálnej službe dochádza k navýšeniu o 4%. Po zvýšení úhrad za služby v ZpS o 4% sa príjem zariadenia od prijímateľov sociálnej služby, ktorý je  momentálne na výške 931 088,00 €  zvýši cca o 37 243,00 € ročne. Zvýšenie úhrad o 4% predstavuje v priemere mesačné navýšenie 12,78 €. Pri prepočte na prijímateľov služby v ZpS činí interval miery navýšenia poplatkov pre jednotlivých prijímateľov od 3,97 € do 17,96 €.

4. útulok
V rámci uvedenej služby dochádza k zvýšeniu poplatku iba pre jednotlivca s jedným dieťaťom vo veku do 3 rokov na sumu 2,50 €/ deň. EON v roku 2018 boli v sume 215,37 € na jedného prijímateľa tejto služby.

Poplatky za ostatné sociálne služby poskytované mestom Prievidza zostávajú bez zmeny.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri