Poskytovanie sociálnych služieb s novinkami3. 1. 2017 09:15

Mestské zastupiteľstvo sa na svojom decembrovom zasadnutí uznieslo na Doplnku č. 1 k VZN č. 4/2016 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza.

Doplnok č. 1 sa predkladal hlavne z dôvodu, že nezisková organizácia Harmónia, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza, požiadala TSK, na ktorom sa registrujú sociálne služby, o zrušenie  zariadenia núdzového bývania. Dôvodom je, že v tomto type zariadenia majú byť ubytovávané fyzické osoby alebo osoby na ktorých je páchané násilie. Osoby s týmto štatútom sa v zariadení núdzového bývania v súčasnosti nenachádzajú.

Súčasne Harmónia požiadala TSK o rozšírenie kapacity útulku o 16 miest od 1. januára 2017, takže kapacity zariadení prevádzkovaných neziskovou organizáciou ostali nezmenené a je v nich k dispozícii 41 miest.

Doplnkom č. 1 sa zrušila sociálna služba poskytovaná v zariadení opatrovateľskej služby, pretože táto služba nebola zriadená. Tiež sa sa upravili niektoré podmienky poskytovania sociálnej služby v zariadení pre seniorov, opatrovateľská služba a upravila sa štylizácia textu v súlade s platnou legislatívou.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri