Poškodená lávka medzi Prievidzou a BojnicamiLorem ipsum dolor sit amet 30. 11. 2012 07:31

Medzi Prievidzou a Bojnicami je cez rieku Nitra postavená lávka. V súčasnosti je lávka v nevyhovujúcom, havarijnom stave, čo preukázal aj statický posudok. Po preverení sa zistilo, že táto lávka nie je vo vlastníctve mesta Prievidza a nie je ani vo vlastníctve mesta Bojnice. Ani jedna zo samospráv podľa zákona nemôže investovať verejné financie do majetku, ktorý jej nepatrí. Samosprávy sa však spojili v úsilí o riešenie tohto problému, ktorý sa vyskytol na významnej pešej komunikácii medzi Prievidzou a Bojnicami.

Cieľ oboch samospráv je jasný - dosiahnuť, aby lávka opäť v bezpečnom stave slúžila všetkým obyvateľom. Aj preto bol tento bod 22. novembra 2012 predmetom rokovania mestskej rady a mestského zastupiteľstva. Mestská rada zobrala na vedomie návrh oddelenia výstavby a životného prostredia Mestského úradu v Prievidzi na zabezpečenie vlastníctva, resp. spoluvlastníctva k oceľovej lávke pre peších ponad rieku Nitra, ktorá sa nachádza na rozhraní katastrálnych území Prievidza a Bojnice v mieste, kde koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov. Zabezpečenie vlastníctva bude samospráva riešiť v záujme rekonštrukcie, ktorej nevyhnutnosť vyplýva zo statického posudku vypracovaného na objednávku mesta Bojnice.

Mestská rada preto mestskému zastupiteľstvu v Prievidzi navrhla schváliť majetkovoprávne vyporiadanie oceľovej lávky pre peších (parc.č. 563/1, ktorá je evidovaná na katastrálnej mape v k.ú. Prievidza ako vodná plocha s výmerou 12368 m2, na ktorú list vlastníctva nie je založený), jej získanie do spoluvlastníctva s mestom Bojnice, pretože lávka sa nachádza v mieste, kde koryto rieky Nitra tvorí prírodnú hranicu katastrov, pričom časť lávky zasahuje v k.ú. Prievidza na pozemok parc.č. 562/18 ost.pl. s výmerou 4592 m2 vo vlastníctve mesta Prievidza. K lávke nie je evidovaný v katastri nehnuteľností žiaden vlastník, je využívaná obyvateľmi Prievidze a Bojníc a dôvodom na majetkovoprávne vyporiadanie je jej rekonštrukcia, ktorej nevyhnutnosť potvrdzuje statický posudok.

Mestská rada taktiež uložila prednostovi MsÚ zabezpečiť odhad ceny rekonštrukcie oceľovej lávky pre peších umiestnenej na rieke Nitra a odhad ceny novej oceľovej lávky pre peších. Cieľom je preveriť, či by vybudovanie úplne novej lávky nebolo finančne výhodnejšie ako oprava pôvodnej lávky.

Foto: RTV Prievidza


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri