Porovnanie kontrol vo volebných rokoch25. 3. 2015 15:18

Porovnanie počtu kontrol Útvaru hlavnej kontrolórky mesta Prievidza vo volebných rokoch 2010 a 2014.

Každý volebný rok je v samosprávach miest a obcí spojený s bilancovaní a rovnako aj so zvýšenou kontrolou. Pokiaľ vo volebnom roku 2010 vykonal Útvar hlavnej kontrolórky mesta Prievidza 27 kontrol, vo volebnom roku 2014 to bolo takmer o 100 % viac, teda celkovo 53 kontrol. Pokiaľ v roku 2010 vykonávali kontrolu na príslušnom Útvare MsÚ Prievidza okrem hlavnej kontrolórky mesta a ďalší dvaja zamestnanci, v roku 2014 vykonávala kontrolu s hlavnou kontrolórkou len jedna zamestnankyňa.

Počet kontrol vo volebnom roku sa skladá z rozpracovaných kontrol z predošlých rokov a začatých kontrol v danom volebnom roku:

Útvar hlavnej kontrolórky vykonáva v samospráve kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení s majetkom a majetkovými právami mesta ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov, kontrolu príjmov, výdavkov, finančných operácií, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných nariadení mesta, vrátane právnych predpisov, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Útvar vykonáva uvedenú kontrolnú činnosť na mestskom úrade, v rozpočtových a príspevkových organizáciách zriadených mestom, v právnických osobách, v ktorých má mesto majetkovú účasť a u iných osôb, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný na užívanie a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, u osôb, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci, podľa osobitného predpisu, v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri