Poplatky za komunálny odpad12. 5. 2014 10:58

Viacerí obyvatelia po doručení platobných výmerov kriticky poukazujú na postup pri opätovnom žiadaní o zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad. Považujú to za zbytočnú byrokraciu. V tejto veci však mestský úrad musí prísne dodržiavať systém, ktorý stanovila legislatíva Slovenskej republiky.

Mesto pri ukladaní miestnych daní a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Podľa znenia tohto zákona účinného do 30.11.2012 malo mesto možnosť upraviť podmienky pre zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálny odpad z titulu tvrdosti zákona  vo svojom všeobecne záväznom nariadení.
 
Predmetný zákon bol však s účinnosťou od 1.12.2012 zmenený tak, že mestám a obciam už nezostala možnosť  upraviť podmienky pre zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona vo svojom nariadení. V súlade so zákonom č. 582/2004 Z. z. môže mesto znížiť alebo odpustiť vyrubený poplatok z titulu tvrdosti zákona individuálnym rozhodnutím  len na základe žiadosti poplatníka. To znamená, že pokiaľ by zo strany mesta bolo poskytnuté zníženie poplatku bez žiadosti poplatníka, došlo by  zo strany mesta k neoprávnenému postupu (porušeniu zákona).  Mesto si k tejto problematike vyžiadalo aj odborné  právne stanovisko,  ktoré potvrdilo, že zníženie vyrubeného  poplatku v príslušnom kalendárnom roku  je možné len na základe žiadosti.
 
Mesto napriek zmene zákona má záujem naďalej poskytovať pre občanov nad 70 rokov zníženie poplatku, musí však postupovať v súlade s právnymi predpismi. Je potrebné ešte podotknúť, že mnohé mestá a obce  po zmene zákona už zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona – veku poplatníka -  prestali poskytovať. 
 
Keďže vyrubený poplatok môže mesto znížiť len na základe žiadosti, tak pokiaľ by takáto žiadosť nebola podaná, mesto by poplatok nemohlo znížiť, a tým by bol poplatník povinný zaplatiť vyrubený poplatok v plnej výške.  Poplatník môže podať žiadosť do 31.8.2014.
 
Mesto za dôvod tvrdosti zákona  považuje aj vek poplatníka nad 70 rokov, preto po podaní žiadosti  poplatníka, ktorý najneskôr k 1.1.2014 dosiahne vek nad 70 rokov, individuálnym rozhodnutím vyrubený poplatok zníži. Podľa súčasného znenia zákona č. 582/2004 Z.z. je postup taký, že žiadosť o zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona sa musí podať v príslušnom kalendárnom roku po vyrubení poplatku, teda až po doručení rozhodnutia.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri