Ponuka práce na Mestskom úrade15. 8. 2011 08:08

Mesto Prievidza, mestský úrad, odbor územného plánovania, stavebného poriadku, výstavby a životného prostredia, oddelenie výstavby a životného prostredia vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu referent výstavby, komunikácií a športovísk.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky:

  • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa technického smeru (VŠ stavebná, dopravná)
  • Prax v oblasti najmenej 3 roky
  • Bezúhonnosť
  • Zdravotná spôsobilosť
  • Práca s PC
  • Osobnostné a morálne predpoklady
 
Zoznam požadovaných dokladov:
  • Profesijný životopis
  • Kópie dokladov o vzdelaní
  • Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 
Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 25.8.2011 na adresu:
 
Mestský Úrad
Námestie slobody č.14
971 01 Prievidza
 
Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri