Ponuka práce na Mestskom úrade: Referent pre verejné obstarávanie19. 9. 2011 10:23

Mesto Prievidza, mestský úrad, kancelária primátorky vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:Referent pre verejné obstarávanie.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky v súvislosti s obsadzovanou funkciou:

- Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

- Odborná spôsobilosť pre činnosti vo verejnom obstarávaní podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní výhodou

- Prax minimálne 3 roky

- Znalosť zákona o obecnom zriadení

- Bezúhonnosť

- Zdravotná spôsobilosť

- Práca s PC

- Osobnostné a morálne predpoklady

 Zoznam požadovaných dokladov:

- Profesijný životopis

- Kópie dokladov o vzdelaní a o odbornej spôsobilosti

- Písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov podľa § 7 ods.1 a 2 zákona č.428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Žiadosť spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť v termíne najneskôr do 7.10.2011 na adresu:

  • Mestský Úrad
  • Námestie slobody č.14
  • 971 01 Prievidza

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklady a iné kritéria a požiadavky budú pozvaní na výberové konanie.

 


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri