Pomoc mesta bude závislá od postoja štátu29. 4. 2020 07:12

 V súvislosti so šíriacim koronavírusom dochádza k výpadkom príjmov tak podnikateľov ako aj samospráv. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť predpokladá výpadky v príjmoch na podielových daniach každej samosprávy. Prognózy analytikov predpokladajú prepad príjmov len v prípade Prievidze od 1,6 mil. eur až po 4,1 mil. eur oproti terajšiemu stavu.
 

V týchto dňoch vedenie mesta dôkladne pripravuje ekonomické opatrenia, ktoré majú počítať  s výpadkom príjmov zo strany štátu. „Nateraz ešte nemôžeme konkretizovať naše opatrenia. Nevieme povedať ako dlho súčasná situácia potrvá. Zrejme budeme musieť pristúpiť k obmedzeniu niektorých investičných akcií,  alebo dotácií z rozpočtu mesta,“ hovorí primátorka mesta Katarína Macháčková.

Samosprávy žiadajú ministerstvo o finančnú podporu
Samosprávy v týchto dňoch tlačia na Vládu SR, aby sa začala zaoberať ich zlou finančnou situáciou. Klesajúci príjem z podielových daní od štátu bráni samosprávam v ďalších možnostiach ako sanovať ekonomické výpadky obyvateľom a podnikateľským subjektom na miestnej úrovni. „Doposiaľ štát predstavil ekonomické opatrenia vo vzťahu k podnikateľom, ale nie k samosprávam. V tomto sú na tom mestá a obce ešte horšie,“ vysvetľuje Macháčková.
 
„Uvedomujeme si, že ak štát finančne samosprávam nepomôže, potom mestá a obce nebudú môcť pomáhať subjektom na miestnej úrovni. Bez pomoci štátu budeme nútení škrtať napríklad dotácie z rozpočtu mesta. Z pozície samospráv nebudeme schopní pomáhať ani podnikateľom a ďalším subjektom napríklad vo forme rôznych ekonomických opatrení,“ pokračuje.
 
Dňa 20. apríla 2020 sa na Ministerstve financií SR uskutočnilo pracovné rokovanie k návrhom ZMOS na finančnú podporu miest  a obcí v čase a po ukončení pandémie COVID – 19. Pracovné stretnutie predchádzalo plánovanému rokovaniu vedenia ZMOS s ministrom financií SR Eduardom Hegerom. Základnou požiadavkou samospráv je požiadavka na poskytnutie mimoriadnej dotácie pre mestá  a obce na dofinancovanie originálnych pôsobností spôsobené výpadkom vlastných príjmov, a to najmä výnosu dane z príjmov fyzických osôb, a zvýšenými nákladmi na riešenie dopadov pandémie. Podľa návrhov ZMOS, ktoré na rokovaní odzneli, dotáciu požadujú plošne pre všetky mestá a obce, v čo najkratšom termíne. Návrh samospráv bol, aby to bolo do 20. mája 2020. 

Pomoc samosprávy iným subjektom
Napriek kríze sa v prípade nájmov za pozemky pod vonkajšími sezónnymi terasami, ako sedeniami počas celého roka, alebo nájmov za pozemky priľahlé k prevádzkam, vychádza z platne uzatvorených nájomných zmlúv. Tiež ide o jeden z príjmov rozpočtu mesta. Súčasná situácia ovplyvnená šírením koronavírusu uzatvorila rôzne prevádzky a teda aj sezónne terasy. To bude mať dopad na platenie nájmov aj výber ďalších poplatkov.
 
V prípade sezónnych terás je nájomné za využívanie pozemku mesta platné a účtuje sa aj napriek tomu, že nie sú v prevádzke. Samospráva mesta Prievidza zaznamenala zo strany podnikateľov podnety na odpustenie alebo odklad nájmov. „Chcem ubezpečiť, že uvedenou problematikou sa zaoberáme,“ hovorí primátorka mesta. „Momentálne ale ešte čakáme na výsledky rokovania s ministerstvom. Ministerstvo financií SR uvedie korekciu svojej prognózy odhadu výšky podielovej dane pre tento rok niekedy v mesiaci jún. Vtedy budeme bližšie poznať aký príjem dostaneme od štátu aj vo forme podielových daní. Následne sa budeme zaoberať konkrétnou pomocou mesta pre iné subjekty. Napríklad aj nad riešením situácie podnikateľským subjektom, či už vo forme odkladu platenia nájmu za sezónne terasy, prípadne rozloženie platieb za rôzne druhy nájmov v budúcom období,“ dodáva.

Technické služby už pomohli
Technické služby mesta Prievidza ako správca viacerých objektov už prvé zmeny v podnájomných zmluvách urobili. Vo viacerých prípadoch bol podnájom priestorov znížený na dobu určitú o akceptovateľnú čiastku zo strany podnájomcu, ktorá mu uľahčí ďalšie fungovanie. Zníženú čiastku bude môcť nájomca uhrádzať v roku 2021. V tejto forme pomoci má podnájomca dostatočne dlhú dobu, aby svoje podnikanie pripravil na zvýšené nájomné v ďalšom období, kedy je predpoklad znovuoživenia ekonomicky, teda po skončení pandémie.

Posunú sa aj splátky miestnych daní
Epidemiologická situácia spôsobí aj posunutie termínov platieb miestnych daní a poplatkov.  Štandardne v minulých rokoch bola prvá splátka splatná k 31. máju. Vzhľadom na vzniknutú situáciu a komplikácie budú rozhodnutia o vyrubení miestnych daní priebežne doručovať približne až do konca mesiaca jún. Obyvatelia, tak budú mať na zaplatenie prvej splátky v zmysle zákona lehotu splatnosti do 15 dní od právoplatnosti rozhodnutia, pričom právoplatné je po 30 dňoch od doručenia, ak sa neuplatní námietka, voči nemu.

Nájmy s odkladom splátok
Mestská spoločnosť Správa majetku mesta Prievidza (ďalej len SMMP), ktorá poskytuje nájom a správu mestského majetku, v súvislosti dopadom koronavírusu na miestnu ekonomiku jednostranne neukončí žiadny nájom k bytu, alebo nebytového priestoru do 31.12.2020 s nájomcami bytov alebo nebytových priestorov v prípade, ak nezvládajú platiť nájomné a služby v období od 1. apríla do 30. júna 2020.

Nájomca by v každom prípade mal o svojich možných finančných problémoch vopred informovať. SMMP po overení finančných problémov dohodne s nájomcom splátkový kalendár, podľa jeho konkrétnych podmienok nad rámec zákona a to najneskôr do 30. júna 2021. Spoločnosť SMMP taktiež mestskému zastupiteľstvu predloží na schválenie odpustenie úrokov z omeškania za omeškané platby nájomcov, ku ktorým došlo v súvislosti s epidemiologickou situáciou, až po splatení platieb v lehotách podľa splátkového kalendára. 

Sumár ekonomických opatrení:
- Posúva sa prvá splátka miestnych daní a poplatkov na 30. deň od doručenia výmeru, teda približne na 30. jún 2020.
- Nebude ukončený žiadny nájom mestských priestorov v súvislosti s ekonomickým dopadom koronavírusu na nájomcov.
- Platenie splátok za nájomné za byt alebo nebytový priestor môže byť upravené splátkovým kalendárom, podľa konkrétnych podmienok nájomcu nad rámec zákona a to najneskôr do 30.06.2021.
- Na objekty v správe Technických služieb boli znížené platby za podnájom priestorov na dobu určitú, a to o akceptovateľnú čiastku zo strany nájomcu. Zníženú čiastku bude môcť nájomca uhrádzať v roku 2021.

„V prípade, že štát poskytne samosprávam dostatočnú pomoc, vieme aj my rozšíriť našu pomoc pre ďalšie subjekty. Napríklad vo forme posúvania ďalších splátok,“ uzavrela primátorka.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri