Poľnohospodárske pozemky musia ich vlastníci a užívatelia pravidelne kosiť13. 6. 2017 08:30

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.

V poslednom období bolo zaznamenané zvýšené zaburiňovanie poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníkov respektíve užívateľov týchto pozemkov. Aby sa predišlo zaburiňovaniu pozemkov, pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Prievidza upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby dodržiavali ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Musia zabezpečiť  také oparenia, aby nedochádzalo k rozširovaniu burín, znamená to, že sú povinní pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením.

Podľa prievidzského okresného úradu treba pozornosť venovať aj zaburineným nepoľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve obcí. Spolu s poľnohospodárskymi podnikmi netreba zabúdať ani na pozemky, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a štátnych majetkov, ako aj na poľnohospodárske pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania v zmysle zákona o pozemkových úpravách.

Okresný úrad Prievidza bude vykonávať previerky plnenia spomínaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník alebo nájomca pozemkov dopúšťa priestupku, za ktorý budú ukladané finančné sankcie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri