Poľnohospodárske pozemky musia ich vlastníci a užívatelia pravidelne kosiť13. 6. 2017 08:30

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy upozorňuje na dodržiavanie ustanovení zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a zákona o rastlinolekárskej starostlivosti.

V poslednom období bolo zaznamenané zvýšené zaburiňovanie poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníkov respektíve užívateľov týchto pozemkov. Aby sa predišlo zaburiňovaniu pozemkov, pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Prievidza upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby dodržiavali ustanovenia zákona o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy. Musia zabezpečiť  také oparenia, aby nedochádzalo k rozširovaniu burín, znamená to, že sú povinní pravidelne udržiavať trávnaté plochy kosením.

Podľa prievidzského okresného úradu treba pozornosť venovať aj zaburineným nepoľnohospodárskym pozemkom vo vlastníctve obcí. Spolu s poľnohospodárskymi podnikmi netreba zabúdať ani na pozemky, ktoré boli pôvodným vlastníkom vyčlenené z užívania družstiev a štátnych majetkov, ako aj na poľnohospodárske pozemky vyčlenené do bezplatného náhradného užívania v zmysle zákona o pozemkových úpravách.

Okresný úrad Prievidza bude vykonávať previerky plnenia spomínaných zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník alebo nájomca pozemkov dopúšťa priestupku, za ktorý budú ukladané finančné sankcie.


Info servis