Pokyny pre nakladanie s objemným odpadomLorem ipsum dolor sit amet 9. 10. 2014 10:45

V tomto období sú opäť na území mesta Prievidza postupne rozmiestnené veľkoobjemové  kontajnery. V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta na niekoľko dôležitých zásad.

Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových kontajnerov !! Ukladanie odpadu mimo nich nebude tolerované a v prípade zistenia bude riešené ako založenie skládky. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. nábytok v rozobratom stave na dosky).
Do veľkoobjemových kontajnerov majú možnosť obyvatelia mesta Prievidza (nie právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vzniknutý iba na území mesta.
Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
a) stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie,
b) objemné odpady v nezmenšenom objeme,
c) okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
d) objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta Prievidza,
e) nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky a pod.
f) biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb,
g) zakazuje sa ukladanie objemných odpadov vedľa veľkoobjemových kontajnerov !

Porušenie vyššie uvedených ustanovení a ukladanie odpadov na pozemky po ukončení termínu zberu objemného odpadu a odvoze veľkoobjemového kontajnera zo stanovišťa bude považované za priestupok a riešené hliadkami MsP, ktoré budú vo zvýšenej miere vykonávať dohľad nad dodržiavaním uvedených zásad. Zistené priestupky budú  okumentované s využitím kamerového systému MsP alebo prenosnými záznamovými zariadeniami a riešené v zmysle zákona.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri