Pokyny pre nakladanie s objemným odpadom27. 3. 2014 09:13

V tomto období sú opäť na území mesta Prievidza postupne rozmiestnené veľkoobjemové  kontajnery. V tejto súvislosti upozorňujeme obyvateľov mesta na niekoľko dôležitých zásad. Obyvatelia mesta sú povinní ukladať objemné odpady výhradne do veľkoobjemových kontajnerov !! Ukladanie odpadu mimo nich nebude tolerované a v prípade zistenia bude riešené ako založenie skládky. Objemné odpady musia byť do kontajnerov ukladané v zmenšenom objeme (napr. nábytok v rozobratom stave na dosky).

Do veľkoobjemových kontajnerov majú možnosť obyvatelia mesta Prievidza (nie právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) ukladať objemný odpad a drobný stavebný odpad vzniknutý iba na území mesta.
Do veľkoobjemových kontajnerov sa zakazuje ukladať:
a)    stavebné odpady vyžadujúce stavebné povolenie,
b)    objemné odpady v nezmenšenom objeme,
c)    okná a okenné rámy vznikajúce pri rekonštrukcií bytov alebo domov,
d)    objemné odpady dovezené z iných území ako z územia mesta Prievidza,
e)    nebezpečné odpady ako sú chladničky, elektrozariadenia, kyseliny, pneumatiky a pod.
f)    biologicky rozložiteľný odpad – tráva a konáre z pozemkov právnických a fyzických osôb,
g)    zakazuje sa ukladanie objemných odpadov vedľa veľkoobjemových kontajnerov !

Porušenie vyššie uvedených ustanovení a ukladanie odpadov na pozemky po ukončení termínu zberu objemného odpadu a odvoze veľkoobjemového kontajnera zo stanovišťa  bude považované za priestupok a riešené hliadkami MsP, ktoré budú vo zvýšenej miere vykonávať dohľad nad dodržiavaním uvedených zásad. Zistené priestupky budú dokumentované s využitím kamerového systému MsP alebo prenosnými záznamovými zariadeniami a riešené v zmysle zákona.

                                                                                           

Mgr. Ľubomír Pomajbo                                                        
náčelník MsP Prievidza


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri