Pokračovanie budovania obchvatu Prievidze je skutočnosť3. 10. 2011 16:21

Získať právoplatné územné rozhodnutie na II. etapu 2. stavby prievidzského obchvatu sa vedeniu mesta podarilo. Informovala o tom na tlačovke 28. septembra primátorka Katarína Macháčková.

O komplikovanej situácii v doprave v našom meste asi Prievidžanom netreba rozprávať. Prehustenosť cestnej premávky, predovšetkým v hlavných ťahoch, akým je aj napríklad Bojnická cesta, spôsobuje „vrásky na čele“ už niekoľko rokov. Preto vedenie mesta zintenzívnilo aktivity smerujúce k pokračovaniu budovania obchvatu. Jeho prvá etapa bola dobudovaná, no doposiaľ sa nedarilo pokračovať druhou etapou. Preto navrhovateľ – Slovenská správa ciest, rozdelil druhú etapu na dve stavby, v stavebnom konaní bol teda obchvat II. etapa rozdelený. Pre prvú stavbu, v katastri Prievidze, už Krajský stavebný úrad vydal územné rozhodnutie, ktoré nadobudlo právoplatnosť 3. augusta tohto roku. Primátorka ho považuje za kľúčové, pretože na základe jeho právoplatnosti môže stavba v Prievidzi pokračovať. Nemenej dôležité je, že finančné prostriedky rezervované na tento účel vo výške asi 1,4 miliardy korún tak  nebudú použité na inú investičnú akciu.

Na základe právoplatnosti rozhodnutia bude ďalší postup takýto: vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, majetkoprávne vyporiadanie pozemkov, čo by malo byť ukončené do decembra 2013. Nasleduje získanie stavebného povolenia a predpokladaný termín začatia stavby je október 2014. Ukončenie je naplánované na november 2017.

Súčasťou obchvatu je aj I. etapa, ktorá bola doposiaľ zrealizovaná v rozsahu prvej stavby. Druhá stavba dokončená nebola, no na základe získaného platného územného rozhodnutia bude dokončené aj prepojenie priemysleného parku  na cestu do Novák - fakt dôležitý v súvislosti so získaním investorov do priemyselného parku. Predpokladaný termín začatia tejto stavby je november 2012, ukončenie v októbri 2014. I. etapa 2. stavba obchvatu v dĺžke 2,69 km sa začne budovať od mimoúrovňovej križovatky pri vstupe do Prievidze z Novák, cez polia za existujúcou priemyselnou zónou, ponad nákladnú železničnú stanicu, cez garáže pri čističke odpadových vôd s napojením na existujúci úsek pred  priemyselnou zónou Prievidza Západ I. Stavba je v procese prípravy pre stavebné povolenie.

II. etapa komunikácie prvej triedy bude trasovaná po Opatovskej ceste, areálom bývalej šľachtiteľskej stanice a napojí sa na existujúcu cestu I/64 v smere na Nedožery – Brezany v priestore medzi obchodným centrom na Nedožerskej ceste a hranicou katastra mesta Prievidza. Dĺžka II. etapy bude 3,6 km.  Termín výstavby II. etapy sa predpokladá na október 2014. Celková dĺžka obchvatu mesta  je 7,39 km. Za najväčšie technické diela v tomto úseku sa považuje mimoúrovňové križovanie s nákladnou stanicou a nové veľké okružné križovatky na bojnickej ceste.

Čo sa týka "bojnického úseku", SSC podala návrh na samostatné územné plány. Podľa slov Kataríny Macháčkovej budú mať teraz Bojničania druhú šancu a možnosť prehodnotiť svoje rozhodnutia. V prípade, že sa rozhodnú svoj územný plán zmeniť, získajú v rámci neho niekoľko prvkov. Ide napríklad o hlukové zábrany, premostenia. Ak budú trvať na pôvodných stanoviskách, bude sa v tomto úseku používať stará Opatovská cesta. Okrem toho, podľa vyjadrenia dopravného inžiniera, pokiaľ nebude zrealizovaný obchvat, nebude povolená žiadna väčšia aktivita v Bojniciach.

 

 

 

Komentár k mape obchvatu: modrá farba – vybudovaná I. etapa 2. stavba, vybudovaná časť v dĺžke 1,1 km – zelená farba (od priemyselnej zóny Prievidza Západ I končiaca malou okružnou križovatkou na Opatovskej ceste), druhá etapa – červená farba – od Opatovskej cesty cez Prievidzskú ulicu okrajom šľachtiteľskej stanice


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri