Pohreby bezdomovcov4. 11. 2013 13:15

Mesto Prievidza zabezpečuje na svojom území pohreby ľudí bez domova.

Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie, alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie vždy zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu, ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

„Po ohlásení pohrebnej služby Mestský úrad v Prievidzi, sociálne oddelenie,všetkými dostupnými prostriedkami hľadá príbuzných pozostalého a kontaktuje ich. V prípade, že rodina pozostalého nemôže z akéhokoľvek dôvodu zomrelého občana pochovať, pracovníčka MsÚ spíše o tom zápisnicu, ktorú podpisuje rodina zomrelého. Pohreb bezprístrešného občana má vo svojej réžii pohrebná služba. Urnu si pozostalí môžu vyzdvihnúť spravidla na cintoríne v Prievidzi. V prípade, že nie je vyzdvihnutá, tak sa  pozostatky zomrelého rozptýlia na rozptylovej lúke priamo na cintoríne,“ približuje pochovávanie bezprístrešných ľudí vedúca sociálneho oddelenia Jana Králová. 

V minulom roku  sme  zabezpečili pohreb pre 5 bezprístrešných občanov, v tomto roku zatiaľ 3 pohreby. V rozpočte mesta sú vyčlenené finančné prostriedky na zabezpečenie pohrebu bezprístrešných ľudí. Za jeden pohreb, resp. pochovanie bezprístrešného občana, mesto zaplatí 200,00 €.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri