Podporili rekordný počet klubov9. 9. 2014 13:34

Posledný septembrový deň je podľa Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 131/2012 záverečným dňom, kedy môžu rôzne subjekty žiadať o dotácie mesta na prvý polrok nasledujúceho roka.

Najväčším poskytovateľom dotácii v meste Prievidza je komisia športu, ktorá tento rok prerozdelila už takmer 90-tisíc eur. Podľa slov jej predsedu Branislava Bucáka nenastali v poslednej dobe v systéme udeľovania dotácií žiadne zmeny.


„Dotačný systém je rovnaký ako vlani. Žiadatelia podávajú žiadosti o poskytnutie dotácie aj s príslušnými prílohami do 30. septembra na aktivity, ktoré sa budú konať v prvom polroku  nasledujúceho kalendárneho roka. V našej komisii športu sa do tohto termínu podávajú aj žiadosti na poskytnutie dotácie na celoročnú činnosť klubov,“ uviedol Branislav Bucák, predseda komisie športu.

Rekordný počet
Práve komisia športu tento rok podporila dotáciami na celoročnú športovú činnosť rekordný počet klubov i detí. „Posledné roky mala podpora športu zo strany mesta stúpajúcu tendenciu, v nastolenom trende chceme pokračovať. Po rozhovoroch s primátorkou mesta sa budeme snažiť do návrhu nového rozpočtu pre rok 2015 presadiť celkovú výšku dotácie na športové činnosti minimálne na úrovni tohto roka. Samotné schvaľovanie žiadostí však už bude v rukách novej komisie, ktorá vznikne po novembrových voľbách. Verím, že jej priority zostanú rovnaké, a to podpora mládežníckeho športu, rozvoj a modernizácia športovísk v meste či podpora športových aktivít medzinárodného rozmeru,“ uviedol Branislav Bucák.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri