Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra26. 11. 2020 13:01

Cieľom národného projektu je zmierniť dopady ukončenia banskej činnosti na zamestnancov Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. a vytvoriť podmienky pre ich  plynulý prechod z utlmovaného odvetvia ťažby hnedého uhlia do nového zamestnania v iných odvetviach hospodárskej činnosti v regióne.

Zamestnancom,  ktorí v dôsledku ukončenia ťažby hnedého uhlia stratia možnosť pracovať vo svojej profesii bude poskytnutá cielená pomoc a podpora zameraná na zvyšovanie kvalifikácie, rekvalifikácie, rozvoj osobných kompetencií a mäkkých zručností. Výsledkom projektu bude zvýšenie adaptability zamestnancov na nové podmienky a uľahčenie ich plynulého prechodu do nového zamestnania či  k podnikaniu, čím bude  projekt eliminovať  negatívny vplyv na ekonomickú, sociálnu a spoločenskú situáciu končiacich zamestnancov a riziko nárastu nezamestnanosti v regióne.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Názov projektu: Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra
Kód projektu: 312031ASL5
Operačný program: Ľudské zdroje
Prioritná os: 3. Zamestnanosť  
Investičná priorita: 3.1 Prístup uchádzačov o zamestnanie a neaktívnych osôb k zamestnaniu vrátane dlhodobo nezamestnaných a osôb, ktoré sú vzdialené od trhu práce, ako aj miestne iniciatívy v oblasti zamestnávania a podpora mobility pracovnej sily
Špecifický cieľ: 3.1.2 Zlepšiť prístup na trh práce uplatnením účinných nástrojov na podporu zamestnanosti, vrátane podpory mobility pre získanie zamestnania, adaptability zamestnancov, samostatnej zárobkovej činnosti a aktivít vo vidieckych oblastiach
Kód vyzvania: OP ĽZ NP 2020/3.1.2/03
Typ projektu: Národný projekt
Termín realizácie: 08/2020 – 11/2023
Prijímateľ: Trenčiansky samosprávny kraj
Partneri projektu:
Hornonitrianske bane Prievidza, a.s. v skratke HBP, a. s.
Mesto Handlová
Mesto Prievidza
Mesto Nováky

Viac na www.esf.gov.sk a www.employment.gov.sk.

Obrázok od mohamed Hassan z Pixabay


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri