Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza28. 3. 2019 15:17

.

Názov projektu: Podpora opatrovateľskej služby v meste Prievidza
Kód projektu v ITMS2014+: 312041R867
Miesto realizácie projektu: Mesto Prievidza
Výzva - kód Výzvy: Podpora opatrovateľskej služby - OP ĽZ DOP 2018/4.2.1/01
Operačný program: Ľudské zdroje

 

https://www.ia.gov.sk/sk/dopytovo-orientovane-projekty/vyzvy/op-lz-dop-20184.2.101

https://www.employment.gov.sk/sk/esf/programove-obdobie-2014-2020/dopytovo-orientovane-projekty/socialne-zaclenenie/


Stručný popis projektu
Cieľom  projektu  je zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám obyvateľov mesta Prievidza vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu.

Predmetom projektu je personálne zabezpečenie poskytovania terénnej opatrovateľskej služby mesta Prievidza v prirodzenom domácom prostredí klienta a zníženie dopytu po inštitucionálnej starostlivosti.

Poskytovanie terénnej opatrovateľskej služby je efektívnym nástrojom podpory na zabezpečenie zotrvania občanov v prirodzenom domácom prostredí v súlade s princípmi uplatňovanými v medzinárodných ľudsko-právnych dokumentoch, ale aj s princípmi EÚ o rozvoji sociálnych služieb orientovaných na občana.

Hlavnou aktivitou projektu je poskytovanie opatrovateľskej služby v meste Prievidza. 
Plynulé fungovanie zabezpečenia predmetnej služby dosiahneme viacerými činnosťami: vhodným výberom personálneho obsadenia, efektívnym vybavením žiadostí o opatrovateľskú službu a promptnou správou riešenia požiadaviek klientov v súčinnosti s personálnym zabezpečením.
Cieľovou skupinou projektu sú plnoleté fyzické osoby, ktorým sa poskytujú sociálne služby v zmysle zákona 448/2008 Z.z.. seniori a zdravotne ťažko postihnuté fyzické osoby posúdené zdravotnou posudkovou činnosťou a sociálnou posudkovou činnosťou, že sú odkázaní na opatrovateľskú službu. Mesto vydáva rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu, kde je uvedený stupeň odkázanosti.

Celkové oprávnené výdavky na Realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 444 600,00 EUR
Miestom realizácie projektu je Mesto Prievidza
Trvanie projektu: 3. 2019 – 4. 2021
Merateľné ukazovatele projektu:
Počet podporovaných kapacít nových, inovatívnych služieb alebo opatrení na komunitnej úrovni, v domácom prostredí, otvorenom prostredí alebo náhradnom prostredí - 30
Počet projektov zameraných na verejné správy alebo sociálne služby na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni – 1
 
„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“  

Viac na www.esf.gov.sk

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri