Podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ7. 4. 2020 16:37

Samospráva informuje rodičov o postupe pri podávaní žiadostí na prijatie dieťaťa do materských škôl v meste Prievidza.

Oznamujeme rodičom, že prijímanie žiadostí zákonných zástupcov na prijatie dieťaťa do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2020/2021 sa koná v dňoch

od 04. do 06. mája 2020 v čase od 8:00 do 16:30 hod. 

v priestoroch jednotlivých materských škôl (s výnimkou MŠ Mišíka 398/15 – je v rekonštrukcii; žiadosti sa budú prijímať na MsÚ).

Žiadosť o prijatie do MŠ

Bližšie informácie nájdete TU.
 
V prípade nutnosti môže zákonný zástupca vo veci prijímania detí do MŠ kontaktovať zamestnankyne školského úradu na telefónnom čísle 046/ 51 79, kl. 414, 415, mobil: 0904 752 672 alebo e-mailom: beata.jelacicova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk
 
V nevyhnutnom prípade môže zákonný zástupca vyplnenú žiadosť vhodiť do schránky inštalovanej na budove A MsÚ, Námestie slobody 14, Prievidza. Vyplnená žiadosť bude doručená príslušnému riaditeľstvu materskej školy elektronicky.

Všeobecné informácie k prijímanie žiadostí do MŠ
1. podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení,
2. potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt,
3. ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.
 
Z dôvodu rekonštrukcie MŠ Ulica M. Mišíka 398/15 sa prijímanie žiadostí o prijatie dieťaťa do MŠ uskutoční od 04. do 06. mája 2020 s dôrazom na dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení v budove A Mestského úradu, Námestie slobody č.14, Prievidza.
 
Zákonný zástupca môže kontaktovať zamestnankyne školského úradu na telefónnych číslach 046/51 79, kl. 414, 415, mobil: 0904 752 672 alebo e-mailom: beata.jelacicova@prievidza.sk, janka.krausova@prievidza.sk.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri