Poďakovanie za poskytnutú dotáciu z mesta Prievidza v sume 1.000 eurLorem ipsum dolor sit amet 23. 11. 2018 13:43

Mesto Prievidza nás opäť podporilo v našej činnosti, tento krát sumou 1.000 EUR, ktoré sme mohli využiť na realizáciu hipoterapie v Jazdeckom areáli EQUIDA v Prievidzi.

Prostredníctvom tohto projektu sme  využili  pôsobenie koňa na človeka, ako po stránke fyzickej, tak i psychickej. Týmto pôsobením  sa pozitívne ovplyvňovali následky zdravotného znevýhodnenia prijímateľov sociálnej služby a klientov včasnej intervencie. Cieľ projektu bol splnený, nakoľko sa pomocou  hipoterapie  zapojili  prostredníctvom vlastnej realizácie do spoločenského diania. V rámci realizácie projektu sa stretávali v jazdeckom areáli s verejnosťou, ktorá bola v tom čase aktuálne prítomná na hodinách jazdenia. Taktiež sa stretávali rodičia detí z včasnej intervencie, ktorým poskytujeme túto službu  a vymieňali si svoje skúsenosti pri výchove svojich detí, poberajúcich službu včasnej intervencie.

Hipoterapia napomohla k zmysluplnému využívaniu času, ktoré viedlo k  spokojnosti klientov a ich pozitívnemu sebahodnoteniu. Taktiež sme zaznamenali  pozitívnu spätnú väzbu od prijímateľov sociálnej služby ako aj  od rodičov detí, ktorým poskytujeme službu včasnej intervencie, čo sa prejavilo žiadosťami o pokračovanie projektu.

Veľmi príjemným prekvapením pre účastníkov tohto projektu bola návšteva pani primátorky JUDr. Kataríny Macháčkovej a poslanca Trenčianskeho samosprávneho kraja Mgr. Michal Ďureje PhD. na otvorenej hodine hipoterapie. Tu sa naši klienti s radosťou a svojou bezprostrednosťou predviedli, čo všetko dokázali zvládnuť počas tohto roka a ako im hipoterapia pomáha pri bežnom živote.

Preto ďakujeme nie len za finančný príspevok, ktorý bol poskytnutý z dotácie mesta, ale aj za úprimný záujem o dianie v našom zariadení ako aj o našich klientov, ktorí sú obyvateľmi mesta Prievidza. Táto návšteva je dôkazom, že aj s nimi sa počíta ako s dôležitými občanmi tohto mesta.

PaedDr. Iveta Lauková
riaditeľka CSS-DOMINO


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri