Po zlacnení ceny tepla PTH vypláca ďalšie preplatky12. 6. 2013 07:57

Akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo sa prijatím ďalších mimoriadnych úsporných opatrení a po náročných rokovaniach so Slovenskými elektrárňami, a. s., ENO Nováky podarilo znížiť fixné náklady spoločne o približne 434 000 eur. Ochránila tak Prievidžanov pred vysokým nárastom ceny tepla pre rok 2013.

Záver mája je pre obyvateľov Prievidze obdobím, kedy dostávajú od svojich správcov bytových domov vyúčtovanie za služby spojené s užívaním bytu, respektíve nebytového priestoru. Súčasťou je aj zúčtovanie zaplatených preddavkov za dodávku tepla na vykurovanie a ohrev teplej úžitkovej vody oproti dosiahnutej skutočnosti. Výsledok sa prejaví vo forme nedoplatku alebo preplatku. O cene tepla, jeho znížení za rok 2012, či o jeho predpokladanej cene v aktuálnom roku sme sa porozprávali s Ľubošom Maxinom, viceprimátorom Prievidze a členom predstavenstva akciovej spoločnosti Prievidzské tepelné hospodárstvo, ktorá je najväčším dodávateľom tepla na hornej Nitre.

Najmä u spotrebiteľov, ktorým vznikol nedoplatok, vyvoláva mnoho otázok, čo ho zapríčinilo. Čo teda najviac – okrem nastavenia výšky preddavkov na nedoplatok či v lepšom prípade preplatok - vplýva na účet za teplo?
Počet faktorov, ktoré ovplyvňujú výšku preplatku alebo nedoplatku za dodávku tepla je pomerne vysoký. Okrem množstva odobratého tepla, ako výsledok hospodárenia každej osoby sú dôležité: jednotková cena tepla, klimatické podmienky v danom roku, energetická náročnosť bytového domu, spôsob hospodárenia jednotlivých spotrebiteľov, platobná disciplína, ale aj pomer spotreby tepla daného spotrebiteľa k celkovej spotrebe všetkých spotrebiteľov v danom objekte.

Čo z toho môže ovplyvniť samotná akciová spoločnosť Prievidzské tepelné hospodárstvo, v ktorej má majetkový podiel aj mesto Prievidza?
Akciová spoločnosť PTH môže ovplyvňovať len cenu tepla, a aj to len v určitom obmedzenom rozsahu, napríklad neovplyvní cenu zemného plynu, cenu hnedého uhlia, vody, elektriky atď. PTH môže v určitom legislatívou vymedzenom rozsahu ovplyvniť predovšetkým takzvané fixné náklady, zahŕňajúce náklady na opravy, údržbu, odborné prehliadky technologického zariadenia, investície na modernizáciu, mzdy zamestnancov a podobne. Ešte aj tieto fixné náklady ovplyvňuje len čiastočne, keďže približne 40 percent týchto nákladov sú fixné prenesené náklady od dodávateľa tepla Slovenské elektrárne, a. s., Elektrárne Nováky (ďalej SE-ENO). Druhou skupinou nákladov vstupujúcou do výpočtu konečnej ceny tepla sú takzvané variabilné náklady. Ich výšku môže PTH, a. s., ovplyvňovať len v minimálnom rozsahu, a to efektívnym prevádzkovaním existujúcich technologických zariadení.

Obyvateľom Prievidze sa v týchto dňoch doručuje vyúčtovanie za rok 2012. Skutočná cena tepla za rok 2012 bola údajne ešte lacnejšia ako ste pred rokom prezentovali. Môžete to potvrdiť?
Áno, je to tak. Pred rokom som prezentoval medziročné zníženie ceny schválenej Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR, ktorá bola oproti cene v roku 2011 znížená o 5,6 percenta pre rok 2012. Skutočné zníženie však dosiahlo 5,9 percenta. Najmä vďaka našim krokom vedúcim k znižovaniu ceny tepla spoločnosť PTH pred rokom vrátila odberateľom preplatky vo výške 840-tisíc eur. Tento rok sú preplatky vyplácané vo výške 124-tisíc eur.

Vaše kroky v boji za nižšiu cenu tepla, od roku 2011, kedy ste do PTH nastúpili, určite verejnosť oceňuje. Odberateľov PTH zaujíma taktiež cena tepla pre rok 2013, ktorá sa premietne vo vyúčtovaní v roku 2014.
Cena tepla pre rok 2013 je, samozrejme, už v súčasnosti schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR a predstavuje oproti skutočnej cene tepla roku 2012 nárast približne o 1,9 %. Jej nárast zapríčinilo zníženie celkového regulačného príkonu odberateľov, teda v minulosti odpojenie niektorých bytových domov. Druhým podstatným dôvodom je nárast nakupovanej ceny tepla od SE-ENO. Spoločnosť SE-ENO vyrába teplo z hnedého uhlia ťaženého na hornej Nitre a pre rok 2013 cena hnedého uhlia vzrástla a v rámci rokovaní sa nepodarilo dosiahnuť jeho priaznivejšiu cenu. Novým prvkom vstupujúcim do ceny tepla je nová legislatíva v oblasti ochrany životného prostredia. Ide o platby za emisie, ktoré vzrástli na rok 2013 o približne 350 000 eur a ktoré sa platia štátu, premietajúce sa do ceny tepla.

Údajne hrozilo oveľa výraznejšie zdraženie tepla ako len spomínané necelé dvojpercentné. Môžete to potvrdiť?
Áno, ak by sa neurobili mimoriadne opatrenia, tak cena tepla by na rok 2013 vzrástla o 12,7 percenta. Zabrániť črtajúcemu sa vyššiemu nárastu ceny tepla sa podarilo PTH, a. s., spoločne so SE-ENO, prijatím ďalších úsporných opatrení, ktorými sa znížili fixné náklady o približne 434 000 eur, a tým sa eliminoval očakávaný vysoký nárast ceny tepla. Navyše cena tepla schválená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví SR pre rok 2013 je maximálna a predstavuje len predpokladané náklady. Aj keď tohtoročné počasie nebolo obyvateľom priaznivo naklonené, po skúsenostiach z minulých rokov môžeme predpokladať, že avizovaný nárast ceny tepla nemusí v celom rozsahu naplnený. Ak by aj došlo k miernemu zvýšeniu ceny tepla, stále môžem konštatovať, že cena tepla bude aj naďalej v porovnaní s ostatnými dodávateľmi tepla sídliskovým útvarom najnižšia.

Branislav Bucák


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri