Plavecký výcvik pre predškolákov9. 3. 2017 14:24

V Prievidzi sa spúšťa plavecký výcvik aj predškolákov. Deti sa budú môcť naučiť plávať bezplatne.

Predškoláci materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza v termíne od 30. januára 2017 do 22. júna 2017 absolvujú bezplatne v desaťdňových turnusoch plavecký výcvik v Plavárni Ráchel v Bojniciach. Plavecký výcvik sa realizuje v súlade s Metodikou predprimárneho vzdelávania, kde sú stanovené výchovnovzdelávacie aj organizačno-technické požiadavky. Finančné zabezpečenie je v súlade so školskou legislatívou.

Finančné prostriedky ktoré sú prideľované zriaďovateľovi materských škôl možno použiť na aktivity súvisiace s výchovou a vzdelávaním detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky. Mesto Prievidza sa tento rok rozhodlo, že vyčlení časť finančných prostriedkov práve na plavecký výcvik v predpokladanej výške 16 tisíc eur. Z ostatných finančných prostriedkov pre deti predškolského veku budú zakúpené hračky, výtvarné potreby, didaktické pomôcky na základe požiadaviek jednotlivých materských škôl.

Plavecký výcvik podporuje zdravý životný štýl detí, a napĺňa Národný akčný plán v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, v ktorom má dôležitú úlohu budovanie pohybových návykov v rannom veku. Deti po absolvovaní kurzu dostanú diplom.

Mesto Prievidza taktiež podporuje plavecký výcvik žiakov aj v základných školách v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti. Na plavecký výcvik pre žiakov základných škôl má v tomto roku vyhradené finančné prostriedky vo výške 21 tisíc eur.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri