Petíciu bude možné podať aj elektronicky3. 9. 2015 13:17

Po splnení zákonných podmienok budú môcť obyvatelia podávať petície aj elektronickou formou. Obec bude povinná zverejňovať jej vybavenie na webovej stránke mesta. Vyplýva to z novely zákona o petičnom práve.

Dňa 01. 09. 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990/Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

Novela zákona reaguje na niektoré zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zavádza podanie petície v elektronickej podobe a tiež možnosť podpory petície v elektronickej podobe. Zavádza sa povinnosť prerokovať petíciu, ktorú podporilo najmenej 1 000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená, príslušným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí a umožniť počas jej prerokovania vystúpiť zástupcovi a členom petičného výboru. Zavádza sa povinné zverejňovanie vybavenia petície na webovom sídle orgánu verejnej moci ak ho má zriadené na elektronickej úradnej tabuli a ak to technické podmienky umožňujú a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

RTV Prievidza:

Požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia atestácie petičného systému ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad vlády Slovenskej republiky v termíne do 31 12. 2016.

Na tento účel schválilo Mestské zastupiteľstvo na augustovom zasadnutí novú internú smernicu pre vybavovanie petícií, ktorá spĺňa náležitosti legislatívy SR.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Kalendár podujatí

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri