Petíciu bude možné podať aj elektronicky3. 9. 2015 13:17

Po splnení zákonných podmienok budú môcť obyvatelia podávať petície aj elektronickou formou. Obec bude povinná zverejňovať jej vybavenie na webovej stránke mesta. Vyplýva to z novely zákona o petičnom práve.

Dňa 01. 09. 2015 nadobudne účinnosť zákon č. 29/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990/Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení zákona č. 214/2014 Z. z.

Novela zákona reaguje na niektoré zmeny v právnom poriadku Slovenskej republiky, predovšetkým zavádza podanie petície v elektronickej podobe a tiež možnosť podpory petície v elektronickej podobe. Zavádza sa povinnosť prerokovať petíciu, ktorú podporilo najmenej 1 000 osôb alebo aspoň 8 % osôb oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce, ktorej bola petícia určená, príslušným zastupiteľstvom na svojom zasadnutí a umožniť počas jej prerokovania vystúpiť zástupcovi a členom petičného výboru. Zavádza sa povinné zverejňovanie vybavenia petície na webovom sídle orgánu verejnej moci ak ho má zriadené na elektronickej úradnej tabuli a ak to technické podmienky umožňujú a to do desiatich pracovných dní od jej vybavenia.

RTV Prievidza:

Požiadavky na petičný systém, spôsob ich posudzovania, spôsob identifikácie petičného systému a náležitosti osvedčenia atestácie petičného systému ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Úrad vlády Slovenskej republiky v termíne do 31 12. 2016.

Na tento účel schválilo Mestské zastupiteľstvo na augustovom zasadnutí novú internú smernicu pre vybavovanie petícií, ktorá spĺňa náležitosti legislatívy SR.


Info servis