Pešia zóna13. 9. 2011 08:29

Práce na pešej zóne pokračujú podľa plánu.

Stavebné práce na "Rekonštrukcii pešej zóny na Ul. A. Hlinku v Prievidzi" boli začaté podľa predpokladu v júni 2011 oplotením staveniska. Do dnešného dňa bolo  o. i. vykonané odstránenie drevín, odstránenie asfaltových podkladov, vytrhanie obrúb. Zhotoviteľ ďalej realizoval  práce na novej vodovodnej prípojke a závlahovom systéme, pričom bola položená kanalizácia na odvod dažďových vôd z plochy pešej zóny, položený nový rozvod verejného osvetlenia a vybudovaná časť chodníka z betónovej dlažby. Práce ďalej pokračujú na budovaní terás, oporných múrikov, podkladových vrstvách pod dlažbu z prírodného kameňa a budovaním časti cesty   Kláštornej ulice. Z tohto dôvodu bude táto časť cesty asi dva týždne uzatvorená a doprava presmerovaná. Pre chodcov a prevádzky, ktoré sa nachádzajú na pešej zóne, je naďalej ponechaný z časti staveniska provizórny prechod. Počas prác vznikla potreba vyriešiť dodatočné odvodnenie plochy a oporného múrika od kaviarne EDEN. Stavebné práce budú vykonávané v zmysle zmluvy o dielo v lehote 14 mesiacov odo dňa podpísania zmluvy, t.j. od apríla 2011 najneskôr do mája 2012.           

 


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri