Participatívny rozpočet - výsledky24. 5. 2017 09:23

Prinášame výsledky hlasovania, ktoré rozhodlo o umiestnení jednotlivých projektov v rámci Participatívneho rozpočtu pre Prievidzu 2017.

Samospráva mesta vyčlenila na realizáciu projektov sumu 40 tisíc eur. V rámci tohto objemu peňazí môžu byť realizované projekty, ktoré skončili vo verejnom hlasovaní do ôsmeho miesta. Autorov víťazných projektov budeme v najbližších dňoch kontaktovať. Všetkým autorom projektov ďakujeme a tešíme sa na realizáciu projektov.

Poradie projektov:

Poradie Názov projektu
1. Revitalizácia športového areálu pri ZŠ S. Chalúpku
2. Vtáky v meste
3. Cyklostojany
4. Seniorart
5. farbyMESTU
6. Orechy pre ľudí
7. Seniorské vzdelávanie a regenerácia
8. Záhrada so srdcom
9. Prievidza hovorí aj rukami
10. Otvorený klub pre deti a mládež v Prievidzi
11. Festival mladých umelcov

Podrobné hlasovanie:

*Kliknite pre zväčšenie.

Vyhlásenie výsledkov:

Informácie o priebehu hlasovania
Hlasovať za jednotlivé projekty mohol každý, kto má trvalé či prechodné bydlisko v meste Prievidza a dovŕšil vek nad 15 rokov. Každý mohol hlasovať za tri až päť projektov.  
Hlasovacie lístky boli distribuované priamo do domácností. V prípade záujmu si obyvatelia mohli stiahnuť ďalšie hlasovacie lístky z internetovej stránky mesta Prievidza alebo prevziať pri anketových zberných miestach.

Okrem fyzického hlasovania bolo možné hlasovanie prostredníctvom online ankety na portály www.odkazprestarostu.sk  Rozdiel medzi uvedenými dvomi formami hlasovania bol v ich váhe, pričom fyzické hlasovanie malo pri sčítavaní hlasov väčšiu váhu a to konkrétne 50 percent. Pri elektronickom hlasovaní bola váha hlasovania 10 percent, keďže vyplnenie online ankety bolo menej časovo  náročné, zatiaľ čo pri fyzickom hlasovaní bol potrebný aktívny prístup smerom k samospráve, t.j. pri odovzdaní hlasu návštevou zberného miesta.

Tretiu možnosť hlasovania predstavovalo verejné zvažovanie – deliberácia, ktoré malo na celkovom výsledku podiel 40 percent.  Táto forma hlasovania bola určená pre autorov jednotlivých projektov. verejné zvažovanie sa uskutočnilo 9.mája.  Na začiatku verejného zvažovania si jej účastníci dohodli kritériá, na základe ktorých hodnotili jednotlivé projekty. Žiadny autor projektu nemohol hodnotiť vlastný projekt.

Celý proces zastrešovali zástupcovia o.z. Utopia na čele s facilitátorom Petrom Nedoroščíkom.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri