Pandémia ochorenia COVID-19: Opatrenia v meste PrievidzaLorem ipsum dolor sit amet 13. 10. 2020 15:16

AKTUALIZOVANÉ 16.10.2020. Mesto Prievidza v súvislosti s vývojom epidemiologickej situácie a vyhláseným núdzovým stavom prijíma opäť viaceré opatrenia na ochranu verejného zdravia. Informuje tiež o aktuálnych opatreniach vyplývajúcich z uznesenia Vlády SR č. 587 a Opatrení UVZ platných od 15.10.2020.

ODKAZY NA AKTUÁLNE INFORMÁCIE

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - prevádzky a hromadné podujatia

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia - rúška

Všetky aktuálne platné opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s COVID-19 na jednom mieste

Uznesenie vlády č. 587 z 30. septembra 2020 k zákazu zhromažďovania v počte nad 6 osôb

Obnova telefonickej informačnej služby
Mesto Prievidza obnovuje prevádzku telefonickej informačnej služby, určenej predovšetkým pre seniorov. Obyvatelia mesta na čísle 0904 752 611 dostanú aktuálne informácie o opatreniach súvisiacich s pandémiou ochorenia COVID-19 v meste Prievidza. Linka je k dispozícii v pracovné dni, v čase od 8:00 do 15:00.

Opatrenia v sociálnej oblasti
Už od 1. októbra 2020 je pozastavená činnosť a prevádzka všetkých denných centier pre seniorov a sociálno-integračného centra. Mesto Prievidza dočasne z preventívno-hygienických dôvodov, zameraných na ochranu prijímateľa sociálnej služby, neposkytuje možnosť osvedčovania dokladov v domácnostiach. V prípade potreby odporúčame obrátiť sa na notárske úrady.

Účasť na pohrebných obradoch v Prievidzi
Od 15. októbra na pohrebných obradoch v Prievidzi v Dome smútku na Mariánskej ul. č. 55 v Prievidzi a domoch rozlúčky na území mesta Prievidza (Hradec, Malá Lehôtka, Veľká Lehôtka) podľa opatrenia Úrad verejného zdravotníctva nemôže počet účastníkov v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 metrov štvorcových. To v praxi znamená, že v Prievidzi v Dome smútku môže byť prítomných maximálne 10 osôb a v domoch rozlúčky v štvrtiach Hradec, Malá Lehôtka a Veľká Lehôtka maximálne 6 osôb. V exteriéri tento limit neplatí. Je ale potrebné dodržiavať vzdialenosť 2 metre medzi osobami, okrem prípadov u ktorých to vzhľadom na povahu obradu nie je možné.

V obradnej sieni len 7 osôb
Od 15. októbra 2020 sa môže obradu - sobáša v obradnej sieni mesta Prievidza zúčastniť najviac 7 osôb vrátane snúbencov, svedkov, matrikárky a sobášiaceho. Je to z dôvodu, že výmera podlahovej plochy obradnej miestnosti je 108,19 m2 a podľa opatrenia Úrad verejného zdravotníctva počet účastníkov takéhoto podujatia v interiéri v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jedna osoba na 15 metrov štvorcových.

Mestský úrad ostáva verejnosti prístupný
Režim fungovania mestského úradu zatiaľ ostáva rovnaký ako po zmenách v septembri tohto roka. Úrad je pre verejnosť sprístupnený vo všetky pracovné dni v týchto časoch:
pondelok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
utorok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
streda od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 16:00
štvrtok od 7:30 do 12:00 a od 13:00 do 15:00
piatok od 7:30 do 12:00
V čase od 12:00 do 13:00 je prestávka na vykonanie dezinfekcie priestorov a dotykových plôch. Vstup do priestorov MsÚ je možný len s použitím rúška alebo iného prekrytia dýchacích ciest a po použití dezinfekcie na ruky.

Zasadnutie MsZ formou videokonferencie
Vzhľadom na vyhlásený núdzový stav a prijaté protiepidemiologické opatrenia plánuje primátorka mesta zvolať zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Prievidzi 26. októbra 2020 formou videokonferencie.

Neverejné zasadnutia komisií, výborov a mestskej rady
Z dôvodu vyhláseného núdzového stavu a  zákazu hromadných podujatí sú od stredy 14. októbra 2020 zasadnutia Mestskej rady, komisií mestského zastupiteľstva a výborov volebných obvodov neverejné. Mestská rada sa bude konať formou videokonferencie.
S ohľadom na zákaz zhromažďovania a avizované opatrenia pri výnimkách, a s tým súvisiace priestorové obmedzenia mestského úradu, primátorka mesta odporúča komisiám a výborom využiť príslušné ustanovenia rokovacích poriadkov a upraviť si individuálne spôsob rokovania a prijímania uznesení – buď formou hlasovania písomne na diaľku (per rollam) alebo videokonferencie.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri