Oznámenie o zmenách v platbách za sociálne služby16. 5. 2012 12:30

Mesto Prievidza oznamuje obyvateľom, že zákonom č. 50/2012 Z.z., ktorý nadobudol účinnosť 1. marca 2012 bol novelizovaný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a  zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon),  v  ktorom bola uložená všetkým obciam a mestám povinnosť stanoviť úhradu za poskytovanie sociálnych služieb vo výške najmenej 50% ekonomicky oprávnených nákladov. Túto povinnosť sú povinné  všetky obce a mestá upraviť vo svojom všeobecne záväznom nariadení (VZN) do 30. júna 2012.

Aj  mesto Prievidza je povinné upraviť v zákonom stanovej lehote  svoje VZN o úhrade za poskytovanú sociálnu službu v zariadení pre seniorov  a opatrovateľskú službu v rovnakom rozsahu.
Platby za sociálne služby sa budú upravovať v pripravovanom Doplnku č. 1 k VZN č. 118/2011 o poskytovaní sociálnych služieb v meste Prievidza s účinnosťou od 1. júla 2012.  Zmeny  poplatkov  budú prerokované na júnovom mestskom zastupiteľstve a zverejnené obvyklým spôsobom.

Čo sú ekonomicky oprávnené náklady (EON):

1.    V zariadení pre seniorov predstavujú EON sumu 572,48 €/mesiac/klient, čo pri povinnosti platby minimálne 50 % EON bude predstavovať pre klienta platbu vo výške 287,00 €/mesiac.
2.    V rámci poskytovania opatrovateľskej služby predstavujú EON sumu  4,08 €/hodina/klient, čo pri minimálne 50% EON bude predstavovať pre klienta sumu 2,00 €/h/deň.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri