Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2019/2020Lorem ipsum dolor sit amet 20. 3. 2019 15:00

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2019/2020 sa uskutoční dňa  24.04.2019 v čase od 8:00 -  17:00 hod. v priestoroch jednotlivých ZŠ a ZŠ s MŠ.

Na zápis je potrebné priniesť : občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa, rodný list dieťaťa.


Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná!


V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole  a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 1/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole je rodič/zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31.08.2019 dovŕši šiesty rok veku,  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.
V prípade, že si rodič/zákonný zástupca nesplní túto povinnosť, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94 € . Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt , ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.  Školské obvody v meste Prievidza stanovuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2009.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri