Oznámenie o zápise žiakov do 1. ročníka na školský rok 2013/2014Lorem ipsum dolor sit amet 16. 1. 2013 08:27

Zápis žiakov do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza na školský rok 2013/2014 sa uskutoční dňa 01.02.2013 v čase od 9.00 – 17.00 hod. v priestoroch jednotlivých základných škôl.

Na zápis je potrebné priniesť občiansky preukaz rodiča/zákonného zástupcu dieťaťa a rodný list dieťaťa. Prítomnosť dieťaťa na zápise je nevyhnutná!

V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) , vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 320/2008 Z. z. o základnej škole  a všeobecne záväzného nariadenia mesta Prievidza č. 98/2008 o povinnej školskej dochádzke a jej plnení je rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa, ktoré do 31. augusta 2013 dovŕši šiesty rok veku,  povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

V prípade, že si rodič alebo zákonný zástupca nesplní túto povinnosť, dopustí sa priestupku, za ktorý je možné uložiť pokutu do 331,94€ . Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď správny orgán zistil porušenie povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

Žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalý pobyt, ak rodič/zákonný zástupca nevyberie svojmu dieťaťu inú školu.  Školské obvody v meste Prievidza stanovuje všeobecne záväzné nariadenie č. 104/2009.

Zápis detí do materských škôl
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v termíne od 18.02.2013 do 22.02.2013 v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod. v priestoroch jednotlivých materských škôl :
•    MŠ Ul. Š Závodníka v súčasnosti presťahovaná do priestorov ZŠ Ul. P. Dobšinského 746/5
•    MŠ Cesta V. Clementisa 251/12
•    MŠ Malonecpalská ul. 206/37
•    MŠ Nábrežie sv. Cyrila 306/28
•    MŠ Športová ul. 134/34
•    MŠ Ul. P. Benického 154/1
•    MŠ Ul. D. Krmana 334/6
•    MŠ Ul. J. Matušku 759/1
•    MŠ Ul. Maxima Gorkého 223/2
•    MŠ Ul. M. Mišíka 398/15
•    MŠ Ul. A. Mišúta 731/2 

Pri zápise rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
-    písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy (tlačivo poskytne riaditeľstvo materskej školy)
-    potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa
-    občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné zapísať do Materskej školy na Ceste V. Clementisa. V tomto prípade rodič/ zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj písomné vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Prednostne budú prijaté deti :
-    ktoré dovŕšili piaty rok veku,
-    s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
-    s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov. Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá materských škôl.


Info servis

Blížiace sa podujatia

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri