Oznámenie o zápise detí do materských škôl mesta Prievidza na školský rok 2015/2016Lorem ipsum dolor sit amet 22. 1. 2015 10:15

Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prievidza sa v súlade s Vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole uskutoční v termíne od 23. 02. 2015 do 27. 02. 2015 v čase od 8.00 hod. do 16.30 hod.  v priestoroch jednotlivých materských škôl :

MŠ Ul. P. Dobšinského 746/5
MŠ Cesta V. Clementisa 251/12
MŠ Malonecpalská ul. 206/37
MŠ Nábrežie sv. Cyrila 306/28
MŠ Športová ul. 134/34
MŠ Ul. P. Benického 154/1
MŠ Ul. D. Krmana 334/6
MŠ Ul. J. Matušku 759/1
MŠ Ul. M. Gorkého 223/2
MŠ Ul. M. Mišíka 398/15
MŠ Ul. A. Mišúta 731/2

Pri zápise rodič/ zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží :
- písomnú žiadosť o prijatie do materskej školy (tlačivo poskytne riaditeľstvo materskej školy),
- potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa,
- občiansky preukaz rodiča/ zákonného zástupcu.

Dieťa so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami je možné zapísať do Materskej školy Cesta V. Clementisa, Prievidza. V tomto prípade rodič/ zákonný zástupca predloží okrem žiadosti a potvrdenia o zdravotnom stave aj písomné vyjadrenie z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

Na základe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole sa prednostne prijímajú deti :
- ktoré dovŕšili piaty rok veku,
- s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
- s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou
.

Do materskej školy sa prijímajú  deti vo veku spravidla od troch do šiestich rokov.

Bližšie informácie k zápisu poskytnú rodičom riaditeľstvá materských škôl.


Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri