Oznámenie o vzniku a odhadnutej výške povodňovej škody17. 8. 2010 11:03
Prinášame Vám tlačivá potrebné pre nahlásenie škodovej udalosti. Ide o uplatnenie škody v zmysle zákona NR SR č. 7/2010 Z. z., §19 ods. 6 písm. a), ktorý hovorí že:

Štátne orgány, vyššie územné celky, obce a osoby vyhodnocujú povodňové škody na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní.
Vyhodnotenie povodňových škôd predkladá osoba obci, v ktorej katastrálnom území povodňová škoda vznikla,

Vyhláška 251/2010 Z. z. (ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd):

§ 8 ods. (3) Povodňovú škodu na majetku vo svojom vlastníctve, správe alebo užívaní a jej výšku písomne oznámi právnická osoba,

fyzická osoba – podnikateľ a fyzická osoba (ďalej len „poškodený“) podľa § 19 ods. 6 písm. a) zákona do piatich pracovných dní od času odvolania II. Stupňa povodňovej aktivity.

O odvolaní II. stupňa povodňovej aktivity bude občanov podľa pokynov Obvodného úradu životného prostredia v Prievidzi informovať mesto Prievidza prostredníctvom médií.

Poznámka: Odporúčame občanom, aby tak urobili v čo najkratšom čase.

Jedná sa o odškodňovanie zo strany štátu, nie poisťovní!

Info servis

Pohotovostná lekáreň

Rozpis nie je k dispozícii.

NAŠI PARTNERI


Mediálni partneri